سیمکارت912

42000000

توضیحات

9909982690101089

140091460000581133
شعبه 1 اجراي احكام نيابت قضايي شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/10/11

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

«بسمه تعالي»

در خصوص پرونده کلاسه اجرائي به شماره  0000872/ن ج، در راستاي اجراي مفاد نيابت ارسالي صادره از شعبه 4 اجراي احکام مدني مجتمع شماره 2(شهيد ملک زاده) شوراي حل اختلاف کرج، محکوم للها خانم سيده زهرا موسوي سخا به طرفيت محکوم عليه آقاي مهدي تجريشي محکوم است به پرداخت مبلغ 101/438/865ریال بابت محکوم به در حق محکوم لها و پرداخت مبلغ 5/071/943 ریال بابت نیم عشر اجرائی در حق دولت، علیهذا محکوم لها اموال غیرمنقول/منقول به شرح ذیل را جهت توقیف معرفی گردیده است در این راستا ارزیابی اموال به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع بشرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است:

یه رشته سیم کارت دائمی تلفن همراه به شماره 09129405316 به قیمت کارشناسی شده

کارشناس رسمی دادگستری با عنایت به جمیع جهات مرتبطه مبلغ 42/000/000 ریال معادل چهار میلیون و دویست هزار تومان برآرود نموده است.

مزایده از ساعت 13:00 الی 13:30 مورخ 1400/10/28 در نشانی خ شریعتی، بالاتر از سه راه طالقانی، نرسیده به خیابان بهارشیراز، نبش کوچه فرهاد 2، تلفن 77512034 – فکس77512011 اجرای احکام مدنی نیابت قضائی شورای حل اختلاف تهران برگزار و اموال فوق از طریق مزایده به فروش می رسد و از قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را  پیشنهاد نماید، فروخته خواهد شد. مطابق ماده 129 قانون آیین دادرسی مدنی 10 درصد قیمت خرید فی المجلس به صورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتی که خریدار در مهلت مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. متقاضیان می توانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده با دریافت معرفی نامه از اتومبیل فوق دیدن نمایند. ضمناً  کلیه هزینه های جانبی و انتقال مورد مزایده برعهده خریدار می باشد. همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است.

افرادی که تمایل به خرید مال مورد نظر دارند می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجرای احکام به جهت بازدید از اموال، مراجعه و فرم درخواست مزایده را تکمیل و در روز مزایده برنده تعیین می گردد. ضمنا کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده به عهده خریدار می باشد.

همراه داشتن کارت ملی الزامی است.

اطلاعات بیشتر

مهلت

مزایده از ساعت 13:00 الی 13:30 مورخ 1400/10/28