سیمکارت912

2500000000

توضیحات

9709982161701058

140068460000502411
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/10/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول (خط موبایل)

در راستای اجراییه صادره از شعبه 81 دادگاه عمومی و حقوقی تهران (مجتمع قضایی شهید صدر) وموضوع پرونده اجرایی کلاسه 0000348/ج4 خواهان ها 1-خانم معصومه نجم 2- خانم لیلا نجم علیه خواندگان 1-آقای حسین نجم 2- آقای فرهاد نجم مبنی بر تقسیم ترکه  . لهذا ماترک از مرحوم شامل یک دستگاه خط  همراه  بشماره 09121010140 به کارشناس مربوطه ارجاع و ارزش ریالی پایه مزایده را 2/500/000/000ریال ارزیابی نموده است لذا مقرر گردید که خط مذکور درروز چهارشنبه مورخه ی 1400/10/22 راس ساعت 09:00 صبح  از طریق مزایده بفروش برسد .نحوه برگزاری مزایده ” : 1- مزایده خط موبایل  موصوف با مشخصات فوق الاشعار  از پایه کارشناسی شروع وکسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد2- ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس نقدا  و یا طی یک فقره چک بین بانکی معتبر از برنده مزایده اخذ والباقی ان ظرف مدت حدااکثر یک ماه دریافت خواهد شد.3- درصورت انصراف برنده از مزایده 10 درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می گردد.4-کلیه هزینه های مربوط به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار یا برنده مزایده می باشد.

متقاضیان میتوانند جهت شرکت در مزایده در تاریخ و رأس ساعت مذکور با عنایت به بند های اشاره شده فوق به آدرس : تهران-خیابان شیخ بهایی شمالی – بالاتر از میدان شیخ بهایی – 12 متری اول – مجتمع قضایی شهید صدر تهران – اتاق برگزاری مزایده در طبقه اول مراجعه نمایند.

نصرتی-مدیر اجرای 4 مجتمع قضایی شهید صدر

اطلاعات بیشتر

مهلت

درروز چهارشنبه مورخه ی 1400/10/22 راس ساعت 09:00 صبح