سیمکارت912

50000000

توضیحات

9909981075200454

140091460000576496
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره پانزده شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده خط همراه کلاسه 0000636

در خصوص اجراییه صادره از حوزه 752شورای حل اختلاف 15 تهران له آقای معصومه ضمیری  علیه آقای کامبیز ظهوری وثوق محکوم به پرداخت مبلغ  176/913/270ريال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی وهزینه کارشناسی و مبلغ 6/000/000ريال بابت نیم عشردولتی ، حسب تقاضای محکوم له خط تلفن همراه محکوم علیه توسط این اجرای احکام در قبال بدهی بازداشت و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق نظریه کارشناسی مورخ 1400/09/24خط تلفن همراه متعلق به محکوم علیه به شماره 09128912963بشرح ذیل توصیف و ارزیابی گردید : لذا با امعان نظر نسبت به کد خط مورد نظر و ترتیب ارقام و رعایت جمیع جهات موثر در قضیه قیمت پایه مزایده خط مورد کارشناسی به مبلغ به عدد  50/000/000ريال و به حروف پنجاه  میلیون ريال در این زمان برآورد و اعلام نظر میگردد. علی ایحال نظر به ابلاغ نظریه کارشناسی به محکوم علیه که تا کنون هیچگونه اعتراضی به این واحد اجرا و اصل نگردیده لذا مقرر گردیده است اموال منقول موصوف در تاریخ  1400/11/04روز  دوشنبه  از ساعت 12 الی    12:30در دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف 15 تهران واقع درتهران – خ 17 شهریور جنوبی – تقاطع منصور شرقی – مجتمع رضوان از طریق مزایده بفروش میرسد و از قیمت پایه کارشناسی به مبلغ پنجاه میلیون  ريال 50/000/000ريال) شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قسمت پیشنهاد نماید فروخته  خواهد شد و 10 درصد قیمت خرید فی المجلس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر 1 ماه (یک ماه) از وی وصول خواهد شد و پس از انجام وصول قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتیکه خریدار در مهلت مقررالباقی ثمن مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده برعهده خریدار می باشد و همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی بوده و داوطلبان می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از موعد مقرربه این واحد اجرا مراجعه تا ترتیب اطلاعات بیشتر داده شود.ضمنا این خط دارای بدهی به مبلغ 1/501/000 ریال می باشد.                                       

 

مهدی آهنگران مدیراجرای احکام شورای حل اختلاف 15 تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

در تاریخ  1400/11/04روز  دوشنبه  از ساعت 12 الی    12:30