سیمکارت912

120000

توضیحات

9809981735200723

140091460000576799
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره سي و دو (كميته) شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

به موجب اجرائیه صادره از شعبه 642مجتمع 32  شورای حل اختلاف، محکوم له  سعید طالبلو به طرفیت محکوم علیه امید رضائی  محکوم  است به پرداخت اصل خواسته و همچنین خسارات قانونی در حق محکوم له و پرداخت بابت نیم عشر اجرائی در حق دولت. محکوم له در راستای وصول مطالبات  خویش از محکوم علیه یک رشته سیم کارت به شرح ذیل را جهت توقیف و مزایده و فروش معرفی نموده است. اجرای احکام مدنی قرار ارزیابی سیم کارت را صادر نموده و کارشناس رسمی دادگستری با رعایت جمیع جهات مرتبطه قیمت سیم کارت را به شرح ذیل اعلام نموده است:

سیم کارت به شماره 09122263597کارکرده  با قیمت کارشناسی 120.000.000ریال

مزایده از ساعت 11:00الی 11:30صبح  مورخ1400/10/26 درنشانی :پیچ شمیران-ابتدای خیابان شریعتی –انتهای کوچه بیرجند-مجتمع 32 شورای حل اختلاف تهران-شماره تلفن 77648794  برگزار و اموال فوق از قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به هر شخصی  که بالاترین قیمت را  پیشنهاد نماید، فروخته خواهد شد. 10 درصد قیمت خرید فی المجلس به صورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتی که خریدار در مهلت مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.ضمناً  کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده برعهده خریدار می باشد.

تهران – ابتداي شريعتي – انتهاي كوچه بيرجند – مجتمع قضايي كميته امداد

اطلاعات بیشتر

مهلت

ساعت 11:00الی 11:30صبح  مورخ1400/10/26