سیمکارت0912898

37

توضیحات

9809981046000483

140091460000595767
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره ده شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/10/15

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

اگهی مزایده اموال منقول

بموجب پرونده کلاسه 982463 دادنامه صادره از شعبه 460 شورای حل احتلاف مجتمع شماره 10 تهران محکوم له یوسف علیاری و محکوم علیه ناصر حسینی فر دایر برمزایده خط به شماره 09128988396 متعلق به محکوم علیه اموال مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است  راس ساعت 18مورخ 26/ 10/ 1400 در محل دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف مجتمع شماره 10 تهران از طریق مزایده از قیمت 000  / 000 / 37ریال طبق نظریه کارشناس شروع شود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد 10 درصد (ده درصد ) وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی و یا فیش واریزی به حساب سپرده دادگستری تهران نزد بانک ملی کد 88به شماره حساب 2171299036002 از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول  و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی قاضی شورای حل اختلاف مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است : مزایده خط به شماره 09128988396  

اطلاعات بیشتر

مهلت

راس ساعت 18مورخ 26/ 10/ 1400