سیمکارت0912336

115000000

توضیحات

9909981027000461

140091460000589513
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره چهار شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

(آگـهـی مـزایـده)

به موجب یک فقره اجرائیه صادره در پرونده کلاسه 40001439ج آقای محمد رضا اخباریون محکوم گردیده اصل به مبلغ 70/000/000ریال  به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر و تادیه در حق خانم محبوبه یغمائیان پرداخت نمایند.متقابلاً یک خط تلفن همراه به شماره 09123365610 متعلق به محکوم علیه توقیف و از طریق مزایده با قیمت کارشناسی پایه 115/000/000ریال به فروش می رسد . متقاضیان می توانند در مورخه 1400/11/02 ساعت 16:00 در واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 4 واقع در خیابان دماوند-ایستگاه وحیدیه-خیابان داودی حاضر و نسبت به خرید اقدام نمایند. برنده مزایده مکلف است 10% قیمت را نقداً و باقیمانده را به هنگام انتقال پرداخت نمایند./ز

اطلاعات بیشتر

مهلت

در مورخه 1400/11/02 ساعت 16:00