سیمکارت0912

26000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909981026700430
شماره آگهی:
140091460000090419
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره چهار شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1400/03/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

(آگـهـی مـزایـده)

به موجب یک فقره اجرائیه صادره در پرونده کلاسه 9904612ج آقای پرویز شیرازی نژاد محکوم گردیده اصل خواسته به مبلغ 200/000/000ریال به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر و تادیه مبلغ در حق خانم فاطمه حسن شاهی پرداخت نمایند.متقابلاً یک خط تلفن همراه به شماره 09121247386 متعلق به محکوم علیه توقیف و از طریق مزایده با قیمت کارشناسی پایه 26/000/000ریال به فروش می رسد . متقاضیان می توانند در مورخه 1400/3/12 ساعت 15:00 در واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 4 واقع در خیابان دماوند-ایستگاه وحیدیه-خیابان داودی حاضر و نسبت به خرید اقدام نمایند. برنده مزایده مکلف است 10% قیمت را نقداً و باقیمانده را به هنگام انتقال پرداخت نمایند./ز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.3.12 ساعت15