سیمکارت

6500000

توضیحات

شماره پرونده:
9909988163400077
شماره آگهی:
140028460000012671
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان
تاریخ صدور:
1400/02/12
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مـزایـده نوبت اول ( تقسیم ترکه )

مورد مزایده : خط تلفن همراه و ثابت و فیش حج عمره

در پرونده کلاسه 9901565 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 12 دادگاه حقوقی همدان شعبه اول اجرای احکام مدنی

خواهان: آزیتا اصلانی فرزند محمود

خوانده: 1- ملوک جمال پویا فرزند شعبان 2- نگار 3- شهریار هردو نفر شاملوئی فرزندان فرهاد

مالک: مرحوم فرهاد شاملوئی

مورد مزایده :

الف- خط تلفن شماره 08132522523 درتاريخ كارشناسي1400/1/30 بمبلغ 2/000/000 ریال ارزیابی شده است.

ب- خط موبایل بشماره 09183171536 درتاريخ كارشناسي1400/1/30 بمبلغ 6/500/000 ریال ارزیابی شده است.

ج- یک فقره فیش حج عمره به شماره ثبت نام 17113135419 در تاریخ کارشناسی 1400/2/4 بمبلغ 28/329/585 ریال ارزیابی شده است.

لذااین اجراء وفق ماده 9و10آئین نامه قانونی افراز وفروش املاک مشاع مصوب 1357نسبت به فروش آن اقدام می نماید. به تاریخ 1400/2/27 ساعت 10/30 تا 11 صبح محل برگزاری مزایده دادگستری کل استان همدان -طبقه اول- واحد مزایده می باشد . مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکوربا هماهنگی واحد مزایده قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز نماید. متقاضیان برای شرکت در مزایده میبایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720 یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست 10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایند.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.2.27 ساعت10/30