سیمکارت 0913161

130000000

توضیحات

9909986893300342

140009460000252777
شعبه سوم اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان كاشان

1400/10/15

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

 

اگهي مزايده نوبت اول

 

درخصوص اجراييه صادره  مبني بر محکوميت آقاي عليرضا اصغري  به ميزان 50/000/000ريال بابت اصل خواسته وپرداخت هزينه دادرسي و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 1383/3/20 لغايت اجراي حکم در حق محکوم له که با توجه به توقيف و قطع خط موبايل محکوم عليه  به شرح ذيل کارشناسي ميگردد. 

 

خط موبايل به شماره 09131617101 که طبق نظريه اتحاديه تلفن به ميزان 130/000/000 ريال ارزيابي گرديده است

 

 

که پس از ارزيابي در تاريخ        1400/11/04  ساعت 11 الي 12 به مزايده  گذاشته می شود و هرکسي يا کساني که از مبلغ کارشناسي ذکر شده  بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد به عنوان خریدار مي بايست ده درصد از ارزش کل اموال را في المجلس توديع نمايد و مابقي را ظرف مهلتي که از سوي مسئولين و متصديان اجراي احکام تعيين می گردد  نسبت به پرداخت مابقي بهاء اقدام نمايد  در غیر اینصورت مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید  خواهد گرديد کساني که مايلند اموال را ملاحضه و بازديد نمايند مي توانند 5 روز مانده به وقت مزايده به دايره اجراي احکام شوراي حل اختلاف شعبه سوم اجراي شورا مراجه نمايند .

اطلاعات بیشتر

مهلت

در تاريخ        1400/11/04  ساعت 11 الي 12