سیمکارت 0912

150000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980920500246
شماره آگهی:
140091460000090363
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره يك شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1400/03/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

باسمه تعالی

آگهی مزایده تلفن همراه

در خصوص پرونده کلاسه اجرایی له آقای محبت اله محمودی علیه خانم پگاه تقوی محکومیت بمبلغ 92/600/000 ریال و نیم عشر دولتی بمبلغ 4/630/000 ریال خط تلفن همراه بشماره 09122768377 توقیف بمبلغ 150/000/000 ریال ارزیابی شده تا در تاریخ 1400/3/25 از ساعت 16/30 الی 17 از طریق مزایده در محل اجرای احکام مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف تهران واقع در میدان دربند نرسیده به میدان سربند-ساختمان شهرداری منطقه کوهستان-طبقه همکف بابت محکوم به فروش برسد .مزایده از قیمت پایه(کارشناسی )شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد.ده درصد مبلغ فروخته شده فی المجلس بصورت واریز به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان مجتمع از برنده مزایده اخذ الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده واریز گردد در غیر اینصورت مبلغ ده درصد تودیعی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.

دادورز اجرای احکام مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.3.25 ساعت16/30