سيم کارت تلفن همراه به شماره 09144329022

630000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980002501413
شماره آگهی:
140168460000561035
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

 

به موجب اجرائيه اصداري از شعبه 101 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران در پرونده کلاسه 0000091 له سالار اسمي عليه مجيد عباچي حکم آبادنژاد ، محکوم عليه محکوم است به پرداخت مبلغ 600/000/000 ريال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نيم عشر دولتي به مبلغ 30/000/000 ريال در حق صندوق دولت و مجموعاً مبلغ 630/000/000 ريال، به همين منظور اموال محکوم عليه شامل امتياز سيم کارت تلفن همراه به شماره 09144329022 متعلق به محکوم عليه توقيف و مورد ارزيابي و کارشناسي قرار گرفت که پس از استعلام و بررسي هاي بعمل آمده از مراکز معتبر، قيمت کارشناسي خطوط تلفن همراه موضوع پرونده باتوجه به شرايط روز بازار و بدون درنظرگرفتن ديون احتمالي، خط تلفن مذکور به مبلغ 3/000/000 ريال (سه ميليون ريال) ارزش پايه مزايده ارزيابي و اعلام نظر شده و در تاريخ 1401/10/24 ساعت 11:30 الي 12:00 از طريق مزايده حضوري در اتاق مزايده اجراي احکام مدني مجتمع قضايي عدالت به شخصي که بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهد فروخته مي شود و خريدار بايد 10 درصد مبلغ پيشنهادي خود را في المجلس به حساب سپرده از طريق دستگاه کارتخوان واحد حسابداري مجتمع قضايي عدالت توديع و الباقي را ظرف يک ماه توديع کند در غير اينصورت 10 درصد واريزي به نفع دولت ضبط خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/24