سواری پژو هاچ بک 206

1700000000

توضیحات

9909980229100181

140068460000497010
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

1400/10/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

  بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول پرونده کلاسه 9901211

 

بموجب پرونده اجرایی کلاسه 9901211 مربوط به آقای نادر شاهی علیه آقای شهاب بيژنوند و آقای وحید طهرانی  که محکوم علیه   محکوم است به پرداخت مبلغ 1/912/951/000  ریال بابت محکوم به درحق محکوم له ومبلغ 95/647/000 ریال بابت نیم عشراجرایی.که دراین خصوص حسب تقاضای محکوم له اموال منقول یک خودرو به شماره انتظامی  532 و 18 ايران 99  متعلق به آقای شهاب بیژنوند توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل  به مبلغ 1/700/000/000 ریال ارزیابی گردیده است .لازم به ذکر است خودرو مذکور دارای یک فقره رهنی مقدم از طرف شرکت ایران خودرو می باشد که جمع مبالغ بدهی صاحب خودرو به شرکت ایران خودرو به مبلغ 468/765/000 ریال می باشد. لذامقررگردید اموال یک دستگاه اتومبیل با مشخصا ت سواری پژو هاچ بک 206 تیپ TU5 به شماره انتنظامی 532 و 18 ایران 99 به رنگ سفید روغنی مدل1395 به شماره موتور B0258393  و به شماره شاسی NAAP13FE5GJ865446 در پارکینگ جعفرآباد واقع در بزرگراه بهشتزهرا بازدید به عمل آمده .گلگیر عقب راست و چپ و درب عقب چپ مرتب و رنگشده است.روکش صندلی هاچرم است،رینگ چرخ هااسپرت می باشد.لاستیکها با 0/70 آج است.موتور بعلت توقف طولانی روشن نگردید.قیمت پایه اتومبیل مذکور با وضعیت موجودمبلغ 1/700/000/000ریال معادل صد و هفتاد میلیون تومان برآورد می گردد. مزایده خودرو مذکور در تاریخ 1400/11/04 ازساعت 13 الی  13/30 درمحل اجرای احکام متمرکز مجتمع شهید مدنی به نشانی خیابان انقلاب خ قدس روبروی خ پور سینا مجتمع قضائی شهید مدنی  ازطریق مزایده به فروش برسد.مزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع وکسی که بالاترین قیمت راپیشنهادنمایدبرنده مزایده خواهد بود.10درصد مبلغ پیشنهادی هر خودرو فی المجلس ازخریداراخذوالباقی می بایستی حداکثرظرف مهلت یک ماه ازتاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز وقبض آن را تسلیم اجرای احکام نماید درغیراینصورت 10درصددریافتی به نفع دولت ضبط خواهدشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/04 ازساعت 13 الی 13/30