سواری پراید تیپ جی تی مدل 1388 رنگ سفید

780000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920004706591
شماره آگهی:
140168460000602435
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
تاریخ صدور:
1401/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول پرونده کلاسه 30 / 0103382 / ج

به موجب اجرائیه به شماره 140168420000317951 – 1401/03/11 له مهدی گله پور و علیه 1 – محمدرضا 2- مینا 3 – مریم همگی شهرت گله پور مال منقول ( خودرو پراید ) از طریق مزایده بفروش می رسد.

سواری پراید تیپ جی تی مدل 1388 رنگ سفید روغنی 4سیلندر بنزینی 2محور شماره موتور 3023647 وشماره شاسی 1412288296253 وشماره انتظامی 294 ط 54 ایران 22 ، سرشاسی جلو آسیب سینی جلو وعقب آسیب سینی جلو رنگ دارد گلگیر جلو سمت چپ و گلگیر عقب سمت چپ و گلگیر جلو سمت راست دربموتور و درب عقب سمت راست تصادفی و بازسازی شده است و از نظر فنی موتورنیاز به تعمیردارد لاستیک حدود 45 درصد سالم داشبورت سالم باطری سالم صندلی جلو و عقب سالم شیشه جلو و عقب سالم سقف سالم -ستون سالم و نیاز به باطری دارد با کارکرد 34875 به قیمت پایه 780/000/000 ریال .

مقرر گردید اموال مذکور در تاریخ 1401/11/08 از ساعت 13/00 الی 13/30 در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید مدنی شعبه 30 اجرای احکام مدنی طبقه اول تهران خ ایرانشهر شمالی از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299079005 به نام سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه کریمخان زند کد 168 ، واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد.کسانیکه که تمایل به شرکت در مزایده و بازدید ملک موصوف را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد.ضمنا هزینه انتقال سند رسمی به عهده خریدار می باشد و این شعبه هیج تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک موصوف ندارد.

دادورز شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران – یغمائیان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/08