سواری هیوندای النترا جی ال اس

300000000

توضیحات

9609980200900592

140068460000497616
شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده يك تهران/قديم

1400/10/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

مزایده خو درو

آگهی مزایده : به موجب اجرائیه  140068420000408142 مورخ 1400/05/12  صادره ازشعبه 239 خانواده یک تهران به پرونده اجرایی0002157  ث ج محکوم علیه آقای جابرمراثی علیشاه فرزند ناصر  محکوم می باشند به پرداخت تعداد 32 عدد سکه تمام بهار آزادی بابت  باقی مانده مهریه  درحق محکوم له خانم فاطمه یکه فلاح فرزند شعبان وپرداخت  نیم عشر دولتی از اموال محکوم علیه آقای جابر مراثی علیشاه فرزند ناصر  در حق محکوم له که حسب تقاضای محکوم له در راستای وصول محکوم به وهزینه اجرائی خودرو  به شماره انتظامی  55 ق 662 ایران 77  توسط راهور به شماره نامه 140068990033617377مورخ 1400/06/20  توقیف سندی  شده است  که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف وارزیابی شده .مشخصات خودرو : از نوع هیوندای النترا جی ال اس  سواری مدل 1994  رنگ قرمز -زرشکی-متالیک به شماره موتور1303 AN   وشماره شاسی 608115  نوع سوخت بنزین  می باشد وضعیت ظاهری خودرو : اتاق خودرو اکثر نقاط رنگ شدگی دارد درب موتور تعویض شده است موتور درحد کارکرد وگیربکس درحدکارکرد شیشه ها سالم .سپرها هردوسپرجلووعقب شکستگی دارد دیفرانسیل درحد کارکرد صندلی وجلوداشبرد متوسط جلوپنجره سالم لاستیکها آج سفید 30 درصد چراغ ها راهنمای جلو چپ شکسته آئینه ها سالم کیلومتر خودرو 300691 km کیلومتر نشان می دهد ودارای نقص می باشد سیستم صوتی (ساب-آمپلی فایر وباند روی خودرو نصب  قیمت پایه کارشناسی 300/000/000 ریال برآورد گردیده است مقرر است خودرو از طریق مزایده در تاریخ 1400/11/02  را س ساعت 8  لغایت 8:30  با حضور نماینده محترم دادستان در واحد مزایده مجتمع قضایی خانواده یک تهران مستقر در طبقه هم کف ضلع جنوبی واقع در اتوبان شهید محلاتی – خ نبرد جنوبی – خ زمزم غربی مجتمع قضایی خانواده یک تهران به فروش برسد . لذا مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد .و 10 درصد بهای پیش نهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ وخریدارباید ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع باقیمانده ثمن مزایده اقدام نماید . دریافت فیش واریزی را به دفتر شعبه جهت ضم در پرونده تحویل نماید . درغیر این صورت 10درصد واریزی را پس از کسر هزینه اجرا به نفع دولت ضبط خواهد شد. اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند 5 روز قبل از مزایده با این شعبه مراجعه نمایند تا مقدمات بازدید آنها از مورد مزایده فراهم گردد. و هزینه نقل وانتقال طبق مقررات بایستی توسط خریدار پرداخت گردد.%

دادورز شعبه اول اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی تهران—موسوی

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/02 ساعت 8 تا 8/30