سواری هاچ بک پژو 206 مدل 1386 رنگ خاکستری

130000

توضیحات

شماره پرونده:
140003920000246876
شماره آگهی:
140168460000603122
شعبه صادر کننده:
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان گنبد کاووس بشماره 0000698 مورخ 22/9/1401 محکوم علیه اسماعیل عرب کوهسار محكوم است به ‌پــرداخت 100سکه طلای تمام بهار آزادی به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له کبرا غریب ونيز پرداخت مبلغ 5درصد بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت كه در اين خصوص حسب تقاضاي محکوم له اموال منقولي به شرح سواری هاچ بک پژو 206 مدل 1386 شماره انتظامی 372ط63ایران69 شماره شاسی 0021515108 بشماره موتور 14186019740 رنگ خاکستری وضعیت بازدید درب موتور گلگیر جلو راست درب صندوق عقب دور گلگیر عقب چپ دربهای چپ آسیب دیدگی دارد .لاستیکها فرسوده هستند تودوزی نامناسب است سوئیچ در دسترس نبود امکان بررسی فنی فراهم نشد . قیمت پایه کارشناسی 130.000.000میلون تومان ارزیابی شده بنابراين مقرر گرديد لذا مقرگردید سه دانگ از ششدانگ خودرو مذکور به مبلغ 650.000.000ريال در روز دوشنبه مورخ24/11/141 از ساعت 10الي 10:30 از طريق مزايده حضوري در محل نگهداري اموال به نشاني : تهران- میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 7 به فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسي آغاز وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد قيمت پيشنهادي في المجلس نقداً از خريدار اخذ و مابقي ثمن مزايده برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی تودیع نموده و قبض آن را به اين اجراء تسليم نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزينه نقل وانتقال به عهده خريدار می باشد.%61

سعید برخورداری

مدیراول مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

24/11/141