سواری هاچ بک پژو تیپ2

500000000

توضیحات

140091920007068917

140091460000572942
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/10/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

((آگهی مزایده اموال منقول))

 موضوع پرونده اجرایی به کلاسه 13/1600/94 ش ج 0000093/601اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 12 و 13 تهران بموجب اجرائیه های صادره از شعبه  601له آقای عباسعلی عابدیان  علیه آقای فرهاد فرهادیان محکوم است به پرداخت مبلغ 300/079/812 ریال بابت محکوم به  و پرداخت 15/003/990ریال بابت نیم عشر اجرایی  .علیهذا محکوم له جهت وصول محکوم به اموال منقول متعلق به محکوم علیه را به شرح ذیل توسط اجرای احکام توقیف و تقاضای فروش آن را نموده است که عبارتند از:

نوع : سواری هاچ بک   سیستم : پژو 206 تیپ : 2     مدل : 1381   رنگ : سبز یشمی      شماره شاسی : 81608798 

شماره موتور : FSE3384542210  شماره انتظامی : 253ط74 ایران22 

وضعیت ظاهری و فنی خودرو:

اطاق( بدنه)درب عقب،گلگیر عقب،گلگیر جلو سمت راست،گلگیرعقب سمت چب دارای آثار تصادف و نیاز به صافکاری و نقاشی دارد.  موتور:  از زمان توقیف (سال1396) خاموش و نیاز به بازدید در تعمیرگاه می باشد.

صندلی وتودوزی:  سالم داشبوردسالم،تجهیزات:رادیو ضبط شررکتی.نقایص ظاهری از قبیل شیشه ها، چراغ ها، سپرها:سالم گیربکس :سالم

دیفرانسیل :سالم بیمه :ندارد

تایرها بعلت توقف  در پارکینگ مستهلک می باشند

مقرر شده اموال منقول موصوف در تاریخ 28/ 10/ 1400 روز سه شنبه  ساعت10:30 در دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف12-13 تهران واقع درتهران- دروازه شمیران – خیابان شهید ناطقی – شورای حل اختلاف مجتمع 12 و 13 تهران از طریق برگزاری مزایده بفروش برسد. و از قیمت پایه کارشناسی شده به میزان 500/000/000 ریال (معادل پنجاه میلیون تومان ) طبق نظریه کارشناسی شماره0000093  مورخ 21/ 9/ 1400 شروع و به هرشخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و 10 درصد قیمت خرید فی المجلس به صورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید.در صورتیکه خریدار در مهلت مقرر مابقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه ها ی مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.ضمنا کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می باشد و همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است و داوطلبان می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از موعد مقرربه این واحد اجرا مراجعه تا ترتیب اطلاعات بیشتر داده شود .            

تهران- ميدان ابن سينا (دروازه شميران سابق)- خيابان شهيد همايون ناطقي- مجتمع شماره 13 شوراي حل اختلاف استان تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

28/ 10/ 1400 روز سه شنبه  ساعت10:30