سواری هاچ بک ام وی ام 315

1500000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980232100313
شماره آگهی:
140168460000554576
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/08
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

درخصوص پرونده اجرائی بشماره 9903724 فی مابین خواهان آقای اکبر ططری نسب به طرفیت خوانده ارتین خودرو کبیر و غیره به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 2/000/000/000 ریال با بت اصل خواسته و روزاه مبلغ 10/000/000 ریال از تاریخ 1398/12/08 و مبلغ 214/439/582 ریال بات خسارات دادرسی و حق الوکاله و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1399/4/21 که در راستای ایفای طلب ،محکوم له خودرو به شماره انتظامی 421 ن 62 ایران 99 سواری هاچ بک ام وی ام 315 را معرفی که به کارشناس ارجاع و به شرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است

بدنه دارای خوردگی داشبورد و تودوزی سالم در حد مدل میباشد تایر ها 70 درصد و درب جلو و عقب و گلگیر عقب چپ دارای رنگ میباشد شرایط بازدید ارکان خودرو در پارکینگ مهیا نبود موتور در وضعیت خاموش بازدید شد

فلذا مبلغ پایه 1/500/000/000 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است .که مقرر شد روزمزایده سه شنبه مورخ 1401/10/27 از ساعت 8/45 الی 9/10 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/27