سواری سیستم پراید تیپ tx

200000000

توضیحات

9709980944900942

140091460000571828
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره هفت شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/10/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

روابط عمومی دادگستری استان تهران (دایره نشرآگهی) نوبت اول

درخصوص پرونده اجرایی به کلاسه 98/2025 محکوم علیه آقای میثم رزمگیر محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000  ریال اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر در تادیه وهزینه دادر سی و … در حق محکوم له  آقای / خانم  لادن میرزا زنجانی و هزینه نیم عشر اجرایی در حق دولت که در راستای استیفای مطالبات محکوم له سه دانگ از6 دانگ مشاع یک دستگاه خودروی سواری پراید به شماره انتظامی 88 ایران 513 ی 27 که مشخصات خودرو عبارت است از نوع سواری سیستم پراید تیپ tx مدل 1385 به رنگ سفید روغنی ظرفیت 4 نفر سوخت بنزین که طوری بست داشبورت پوسیده ونیاز به تعویض دارد ، چهار حلقه لاستیک بعلت توقف طولانی فرسوده و باید تعویض شود پهلوی راست شامل درب جلو و عقب و گلگیر عقب آثار تصادفی و بی کیفیت بازسازی شده سینی جا چراغی جاخوردگی دارد ، گلگیر عفب چپ آثار تصادف دارد ، درب جلو چپ تصادفی است و رنگ آن ترک خورده است ، سپر جلو و عقب نیاز به بازسازی دارد، چراغ های جلو فرسوده و باید تعویض شود ، تزئینات داخل فرسوده  و بی کیفیت می باشد که موتور در حالت خاموش بازدید گردیده متعلق به محکوم علیه توقیف و پس از کارشناسی و ابلاغ آن به طرفین پرونده و عدم اعتراض به نظریه  کارشناسی از سوی متداعیین در فرجه  قانونی وبارعایت ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی توسط کارشناس رسمی دادگستری 200/000/000 ریال برآورد قیمت شده است و به فروش گذاشته می شود . با توجه به مراتب فوق وقت مزایده مورخ : 1400/10/19 ساعت 15:00 الی 15:30 عصر تعیین و محل برگزاری مزایده به نشانی تهران –نظام آباد-خیابان آیت اله مدنی-چهارراه حسینی-نبش کوچه یعقوبی در واحد اجرای احکام مدنی مجتمع شماره 7می باشد . کسانی که قصد شرکت در مزایده دارند می با یست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس  طی یک فقره چک تضمین شده بانک ملی در وجه شرکت کننده به واحد اجرا تحویل دهند.برنده مزایده موظف است باقیمانده ثمن معامله را ظرف حد اکثر یک ماه در راستای ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی پرداخت نماید درغیر اینصورت ده درصد تودیع شده به نفع دولت ضبط می گردد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/19 ساعت 15:00 الی 15:30 عصر