سواری سمند E7 مدل سال 1382رنگ سفید

570000

توضیحات

شماره پرونده:
140126920001353221
شماره آگهی:
140168460000604628
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان اراک بشماره 0104645 مورخ 3/9/1401 محکوم علیه حسن عبادی فرزند حیدر محكوم است به ‌پــرداخت 850.000.000 ریال به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له لیلا جمشیدی ونيز پرداخت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت كه در اين خصوص حسب تقاضاي محکوم له اموال منقولي به شرح یک دستگاه سواری سمند در تاریخ 19/9/1401 در محل پارکینگ خیابان نوفل و نوشاتو بازدید که به شرح زیر اعلام می گردد .وضعیت وسیله نقلیه سواری سمند E7 مدل سال 1382 بشماره انتظامی 99ن877ایران55 به رنگ سمند شماره شاسی 82254120 به شماره موتور 12482034158 با سوخت بنزین چهار چرخ و دو محور.وضعیت وسیله نقلیه حین بازدید پهلوی چپ و راست آثار تصادف صافکاری و نقاشی می خواهد آج لاستیک های عقب و جلو خودرو 20درصد میباشد سپر عقب شکسته است تودوزی پاره و مستعمل می باشد زه درب های سمت چپ و سپر جلو آثار تصادف دارد و نیازمند تعویض می باشد .درب صندوق عقب نیازمند صافکاری و نقاشی است .همچنین درب موتور تصادفی است خودروی فوق فاقد بیمه نامه شخص ثالث می باشد . گرديده است.پایه مزایده مبلغ 570.000.000ریال معادل پنجاه و هفت میلیون تومان می باشد . بنابراين مقرر گرديد اموال فوق الذكر در روز دوشنبه مورخ 24/11/1401 از ساعت 11الي 11:30 از طريق مزايده حضوري در محل نگهداري اموال به نشاني : تهران- میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 7 به فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسي آغاز وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد قيمت پيشنهادي في المجلس نقداً از خريدار اخذ و مابقي ثمن مزايده برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی تودیع نموده و قبض آن را به اين اجراء تسليم نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزينه نقل وانتقال به عهده خريدار می باشد.%61

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

24/11/1401