سواری سایپاsx 131 مدل 1391 سفید

580000000

توضیحات

شماره پرونده:
9309988714700115
شماره آگهی:
140191460000527662
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام كيفري بخش فشافويه تهران
تاریخ صدور:
1401/10/08
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

متن آگهي:مزایده اول

 

مزایده در خصوص پرونده کلاسه 0100912محکوم له پرونده اله بخش ملک شاهی فرزند محمد به طرفیت محکوم علیه یونس کوشکی فرزند شیخ عباس ، نسبت به اموال منقول ذیل واقع درحسن آباد -فرودگاه امام خمینی(ره) پارکینگ شماره 2عبارت است از:خودرو به شماره انتظامی 24 ط 175 ایران 55 سواری سایپاsx 131 مدل 1391 سفید شماره شاسی 430568 شماره موتور 4560348

2)در زمان بازدیدباطری فسروده بود و دور تا دور اتاق زنگ زدگی جزئی پوشیده بود و شیشه عقی شکسته بود و چراغ های عقب شکسته بود باندها فرسوده چراغ سپر جلو سمت راست شکسته بود رادیوضبط نداشت رودریها کلا فرسوده بودند قیمت پایه خودرو در زمان تنظیم گزارش 580/000/000 ریال معادل پنجاه و هشت میلیون تومان می باشد

 

قیمت پایه کارشناسی: مبلغ 580/000/000 ریال به حروف پنجاه و هشت میلیون تومان ارزیابی و برآورده و اعلام می گردد.

مزایده در روز یکشنبه به تاریخ 1401/11/03 از ساعت10صبح الی 11 صبح در محل اجرای احکام فشافویه به آدرس حسن آباد فشافویه خ انقلاب خ ش زندی انتهای خ دادگاه فشافویه برگزار میگردد خریدار 10 درصد ثمن را باید معامله را باید پرداخت و مابقی را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت در غیر اینصورت ده درصد اخذ شده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد گردید./

 

دایره اجرای اجرای احکام کیفری دادگاه بخش فشافویه

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/03