سواری تاکسی سیستم پژو تیپ 405CNG –GLX-XU7 رنگ زرد

2800000

توضیحات

شماره پرونده:
140047920000410147
شماره آگهی:
140168460000598642
شعبه صادر کننده:
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان بابل بشماره 0100323 مورخ 14/9/1401 محکوم علیه حمید نوری کور عباسلو محكوم است به ‌پــرداخت 363.463.000 به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له فاطمه اکبری کرچنگی ونيز پرداخت مبلغ 18.173.150 ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت كه در اين خصوص حسب تقاضاي محکوم له اموال منقولي به شرح مشخصات وسیله نقلیه براساس سوابق شماره گذاری پلاک 561ت92ایران22 سواری تاکسی سیستم پژو تیپ 405CNG –GLX-XU7 رنگ زرد زرد خورشیدی با نوار شطرنجی مشکی مدل 1398 شماره شاسی NAAM11VE8KK195287 شماره موتور 124K1399759 تعدادمحور 2 تعداد چرخ 4 تعداد سیلندر 4 نوع مصرف دوگانه سوز بنزین-گاز وضعیت خودرو فاقد سوئیچ بود که دسترسی به داخل خودرو و صندوق عقب و محفضه ی موتور مقدور نگردید . وضعیت بدنه خوردگی اطراف دارد ..از جمله گلگیر عقب سمت راست و بالای چرخ و بالای چرخ جنب صندوق درب عقب سمت چپ زیردستگیره و بالای رکاب که نیاز به صافکاری می باشد .وضعیت تایرها در حدود 75 درصد کارایی دارد .قیمت کارشناسی مبلغ 2.800.000.000ریال معادل دویست و هشتاد میلیون تومان ارزیابی می گردد . بنابراين مقرر گرديد اموال فوق الذكر در روز سه شنبه مورخ 18/11/1401 از ساعت 12 الي12:30 از طريق مزايده حضوري در محل نگهداري اموال به نشاني : تهران- میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 7 به فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسي آغاز وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد قيمت پيشنهادي في المجلس نقداً از خريدار اخذ و مابقي ثمن مزايده برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی تودیع نموده و قبض آن را به اين اجراء تسليم نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزينه نقل وانتقال به عهده خريدار می باشد.%61

سعید برخورداری

مدیرشعبه اول مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

18/11/1401