سواري پژو206 تيپ 2 مدل 1381 به رنگ سفید

800000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920001652554
شماره آگهی:
140168460000614663
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/11/03
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بموجب پرونده اجرایی کلاسه 0100681/ ج و اجرائیه شماره 140168420000480121صادره از شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران محکوم له اکبر باباجانی بطرفیت محکوم علیه مارال دربندی فرزند احمد حکم به فروش خودروی 206 مدل 81 بشماره انتظامی 846 ط 98 ایران44 وتقسیم حاصله از فروش آن به نسبت سهم و پرداخت هزینه اجرا صادر گردیده و پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردید:

در اجراي قرار صادره در پرونده كلاسه بايگاني0100681 پرونده مطالعه شد.ودر پاركينگ نيايش واقع در تهران خيابان ولي عصر(عج) از يكدستگاه خودرو با مشخصات فني زير بازديد بعمل آمد.نظريه كارشناسي بشرح زير بعرض ميرسانم.

1- مشخصات فني خودرو بر اساس سابقه:

سواري پژو206 تيپ 2 بشماره انتظامي:846ط98 ايران-44–مدل1381– شماره شاسي81610159–شماره موتور33836833 برنگ سفيد–4سيلندر– بنزيني–2محور–4چرخ—

2- وضعيت خودرو در لحظه بازديد:

در لحظه بازديد وضعيت خودرو برابر وضعيت فعلي در پاركينگ بود– قسمتهاي جلو وعقب و اطراف اتاق وكلافهاي اطراف سقف اتاق وستون جلو سمت چپ آثار تصادف داشت– از نظر فني در حد مدل– چراغهاي جلو وعقب مات شده بودند– تودوزي وتزيينات مستعمل– قاب دستگيره داخلي درب جلو چپ شكسته بود– لاستيكها حدود50%–بدليل نبودن چال سرويس در پاركينگ وضعيت زيربندي اتاق نامعلوم– وضعيت بيمه نامه نامعلوم–ميزان پيمايش 252698 كيلومتر.در صورت احراز شرايط ذيربط قابليت شماره گذاري دارد…

3-قيمت پايه كارشناسي:

قيمت پايه كارشناسي با توجه بنوع ومدل وسيستم و وضعيت تشريحي خودرو.و همچنين وضعيت فعلي بازار ناپايدار خودرو بدون در نظر گرفتن هزينه هاي جانبي از قبيل هزينه پاركينگ وخلافي و… مبلغ:800/000/000 ريال معادل هشتاد ميليون تومان تقويم ميگردد.

جهت وصول مطالبات مقرر گردید در تاریخ 1401/11/30 راس ساعت 11:30 صبح مراسم مزایده جهت فروش اموال مذکور با قیمت پایه کارشناسی در اتاق مزایده واقع در طبقه اول مجتمع قضایی شهید صدر انجام گردد . اشخاص حقیقی و حقوقی که ممنوع المعامله نباشند می توانند جهت خرید ؛ متقاضی شرکت در مزایده گردیده و با در دست داشتن چک تضمینی و یا وجه نقد و پر کردن فرم پیشنهادی مبلغ خود را اعلام نمایند ؛ شخص متقاضی در صورت برنده شدن (شخصی که بالاترین پیشنهاد قیمت را اعلام نموده ) موظف است ده/10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را نقدا و فی المجلس به حساب سپرده 2171299040008 بانک ملی شعبه شهید فهمیده تهران واریز و قبض آن را تحویل اجرای احکام نماید و نود /90 درصد باقیمانده را نیز ظرف حداکثر یکماه به حساب مذکور واریز و قبض آن را تحویل نماید ؛ در غیر اینصورت برابر قانون اجرای احکام مدنی برخورد خواهد شد . شایان ذکر است پنج روز قبل از برگزاری مراسم مزایده امکان بازدید برای متقاضیان امکانپذیر می باشد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/30