سواري پرايد صبا GTX مدل و ال 90 مدل 88

240000000

توضیحات

9509982165000473

140068460000409653
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

  آگهي مزايده اموال منقول

خودرو شماره انتظامي ايران11-332-ي 21 نوع و سيستم و تيپ: سواري پرايد صبا GTX مدل 1381 نوع سوخت:بنزين سبز يشمي شماره موتور:00386666 شماره شاسي:s1412281792749 تعداد سيلندر:4 وخودرو شماره انتظامي ايران 44 845 ب 28 نوع و سيستم و تيپ: سواري رنو لوگان L90 مدل 1388 نوع سوخت:بنزين رنگ: سفيد شماره موتور:K4MA690D071184 شماره شاسي:NAPLSRALD91036527 تعداد سيلندر:4

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 980630/ج3 با موضوع محكوميت محکوم عليه: آقاي فرخ فرشته صنيعي به پرداخت تعداد 150 قطعه سكه بهار آزادي (كه با توجه به نوسانات بازار ارز و سكه  قيمت هر قطعه سكه تمام بهار ازادي در هنگام مزايده از بانك مركزي استعلام خواهد شد) مبلغ 580/000 ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ 10/000/000 ريال بابت دستمزد كارشناس در حق محكوم لها خانم مژگان پاشنه ساز، پرداخت مبلغ 77/175/000 ريال هزينه دادرسي در حق خزانه دولت و پرداخت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به، دودستگاه خودرو با مشخصات فوق توقيف؛ خودرو موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

  از يك دستگاه خودرو بازديد و مراتب به شرح زير معروض مي دارد. مشخصات خودرو شماره انتظامي ايران11-332-ي 21 نوع و سيستم و تيپ: سواري پرايد صبا GTX مدل 1381 نوع سوخت:بنزين سبز يشمي شماره موتور:00386666 شماره شاسي:s1412281792749 تعداد سيلندر:4 تعداد محور:2 ظرفيت:5 تن كيلومتر كاركرد – وضعيت ظاهري خودرو اتاق: دارد تجهيزات: دارد موتور: دارد گيربكس: دارد ديفرانسيل: دارد شيشه: دارد سپر: دارد جلوپنجره: دارد چراغ: دارد آئينه: دارد برف پاك كن: دارد جلوداشبورد: دارد لاستيك: دارد قابليت شماره گذاري: دارد توضيحات: خودروي شماره فوق به همراه آقاي فرخ فرشته صنيعي در پاركينگ نيروي انتظامي واقع در ميدان تيراندازي ناجا در كهريزك بازديد شد كه گلگير جلو برخورد دارد … جلو قر شد آئينه بغل راست شكسته است درب عقب سمت چپ و گلگير عقب سمت چپ رنگ رفته و دچار سايش است درب جلو راست قري دارد بدنه و سپر هاي جلو و عقب داراي خط و خش است استهلاك لاستيك خودرو بيش از 65 درصد مستهلك است. ارزش پايه كارشناسي به مبلغ 240/000/000 ريال معادل بيست و چهار ميليون تومان تعيين مي شود 22/05/1400 رياست محترم شعبه سوم اجراي احكام مدني شهيد مفتح تهران سلام عليكم عطف به شماره 980730 از يك دستگاه خودرو بازديد و مراتب به شرح زير معروض مي دارد. مشخصات خودرو شماره انتظامي ايران 44 845 ب 28 نوع و سيستم و تيپ: سواري رنو لوگان L90 مدل 1388 نوع سوخت:بنزين رنگ: سفيد شماره موتور:K4MA690D071184 شماره شاسي:NAPLSRALD91036527 تعداد سيلندر:4 تعداد محور:2 ظرفيت:5 تن كيلومتر كاركرد – وضعيت ظاهري خودرو اتاق: دارد تجهيزات: دارد موتور: دارد گيربكس: دارد ديفرانسيل: دارد شيشه: دارد سپر: دارد جلوپنجره: دارد چراغ: دارد آئينه: دارد برف پاك كن: دارد جلوداشبورد: دارد لاستيك: دارد قابليت شماره گذاري: دارد توضيحات: خودرو شماره فوق در پاركينگ غيرمسقف در بزرگراه حكيم غرب بازار سنگ نرسيده به چهارراه تعاون مقابل خيابان انديشه همراه آقاي فرخ فرشته صنيعي بازديد شد كه بدنه طرفين سپر جلو و عقب داراي خط و خش است گلگير عقب سمت چپ داراي برخورد جزئي است گلگير عقب راست آسيب ديده چراغ خطر سمت چپ شكسته استهلاك لاستيك در حدود 35 درصد مي باشد موتور خودرو روغن ريزي دارد. ارزش پايه كارشناسي به مبلغ 1/200/000/000 ريال معادل يكصد و بيست ميليون تومان تعيين مي شود.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/09/09 ساعت 10/30  الي 10/45 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران – شهرزیبا –میدان الغدیر – خ مخابرات – جنب کانون اصلاح و تربیت – مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/09 ساعت 10/30 الي 10/45 صبح