سواري هاچ بك پاناروما پژو207 مدل سفيد1401

550000

توضیحات

شماره پرونده:
140047920002808184
شماره آگهی:
140191460000545066
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش كهريزك
تاریخ صدور:
1401/10/17
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

مزایده اموال منقول 

در پرونده اجرایی حاضر در این اجرا احکام مدنی براساس نیابت 140147990021252412 مورخ 1401/08/11 واصله از اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان محمودآباد محکوم علیه آقای علیرضا شجاعی محکوم است به است به پرداخت 114 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی بابت مهریه در حق محکوم له خانم فاطمه پاکزاد و پرداخت نیم دولتی در حق صندوق دولت که نیابت قضایی به این مرجع قضایی اعطاء شده است با عنایت به از محکوم علیه یک دستگاه

نوع: سواري هاچ بك پاناروما

سيستم: پژو

تيپ:207ITU5

شماره انتظامي: 333 و 55 ايران 40

مدل: 1401

رنگ: سفيد -روغني

شماره موتور: 0078943

شماره شاسي: 261541 در نمایندگی 5052 ایران خودرو توقیف شده است که براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری 550.000.000 تومان برآورد قیمت شده است که قیمت پایه برای مزایده است ضمن تقاضای محکوم له برای مزایده خودرو تعرفه شده مقرر شد خودرو موصوف در روز 1401/11/05 از ساعت 10/00 الی 11/00 از طریق مزایده در دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک واقع در بلوار شهید بهشتی جنب شهرداری بفروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ، 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است تا یک ماه نسبت به پرداخت الباقی ثمن معامله اقدام نماید ،در غیر این صورت 10 درصد اولیه با هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد ، طالبین در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این شعبه مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از خودرو مورد مزایده داده شود . یوسف بدری- دادورز اجرای احکام مدنی بخش کهریزک

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/05