سواري هاچ بك ،سيستم:جك،تيپ،S5 AT مدل: 1397،رنگ: سفيد-روغني ظرفيت:جمعاً5نفرتعداد سيلندر:4نوع سوخت:بنزين ،تعدادمحور:2 تعدادچرخ:4

رایگان

توضیحات

140150920002326577

140250460000128171
اجراي احكام شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1402/08/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالي

آگهی مزایده اموال منقول

 

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه 0101496  صادره از  شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه له  شهلا بگلری  وعلیه آقای علی ویسی به خواسته  مطالبه 30/000/000/000 ریال، شعبه2 اجرای احکام مدنی کرمانشاه در نظر دارد سه دانگ خودرو موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137 و 138 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

مشخصات خودرو:

شماره  انتظامي:182د73ايران19نوع:  سواري  هاچ  بك  ،سيستم:جك،تيپ،S5 AT  مدل:  1397،رنگ:  سفيد-روغني ظرفيت:جمعاً5نفرتعداد  سيلندر:4نوع  سوخت:بنزين  ،تعدادمحور:2  تعدادچرخ:4  شماره  موتور:HFC4GA31DK0002741  شماره  شاسي  NAKSH7321JB170520 

ب)وضعيت  ظاهري  وفني  خودرو:

اطاق(بدنه):به  شرح  بند  ج  داشبورد:سالم  صندلي  وتودوزي:  متعارف  موتور:نياز  به  سرويس  دارد  گيربكس:  نامعلوم  ديفرانسيل:نامعلوم  شيشه  ها  :سالم  بجز  تلق  چراغ  عقب  سمت  چپ  سپرها:گوشه  جلو  سمت  چپ  شكسته  لاستيك:40درصد  عمر  مفيد  دارند پشت  قاب  آينه  جلو  سمت  راست  بصورت  جزيي  پريدگي  رنگ  دارد،  كيلومتر  كاركرد  مشخص  نيست،  بيمه  شخص  ثالث  رويت  نگرديد.  با  موتور  خاموش  ارزيابي  گرديد.

ضمناً گيربكس سواري موصوف اتوماتيك مي باشد.

  در ضمن مورد مزایده توسط کارشناس رسمی به تاریخ 1402/07/23کارشناسی و (سه دانگ) بمبلغ 4/250/000/000 معادل  هشتصدوپنجاه  ميليون  تومان ارزیابی شده است و مزایده برای روز  سه شنبه  مورخ 1402/09/04 ساعت 10:30 صبح تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در کرمانشاه – چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی – طبقه همکف اجرای احکام مدنی  شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شودهرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند جهت پرداخت 10% مبلغ مزایده  را قبل از انجام مزایده به حساب سپرده  دادگستری تودیع نموده  . و باقیمانده مبلغ مزایده بعد از برنده شدن آنها در مزایده ، حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری باشماره IR740100004056012907595698نزد بانک ملی  واریز نمایند ،ودرصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد. لازم بذکر است روز مزایده در اتاق 37 اجرای احکام برگزار می گردد

دادورز  اجرای احکام شعبه2دادگاه عمومی حقوقی كرمانشاه( احسان الیاسی )