سواري سايپا SX تيبا به شماره پلاك انتظامي 10-923 د 36 ، مدل 1396 ، رنگ خاكستري متاليك

رایگان

توضیحات

140150920001168705

140250460000125291
اجراي احكام شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه

1402/08/16

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال منقول

        در خصوص پرونده اجرائي 0100888 به سود خانم الهام کریمی و به زيان آقای وحید کهریزی واحد اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرمانشاه در نظر دارد مال منقول موصوف در زير را مطابق ماده 137 قانون اجراي احكام مدني بفروش برساند:

مشخصات مال منقول به شرح زیر:

الف ) مشخصات وسيله نقليه:

سواري سايپا SX تيبا  به شماره پلاك انتظامي 10-923 د 36 ، مدل 1396 ، رنگ خاكستري متاليك، چهار سيلندر، دو محور، چهار چرخ، بنزيني داراي موتور شماره M15/8379193 وشاسي شماره NAS811100H5734861

ب) وضعيت در لحظه بازديد :

خودرو مذكور خوردگي بدنه و رنگ شدگي مجدد دارد، موتور خاموش وفني نامعلوم، تزيينات وتودروزي فرسوده صندلي ها با شيعي برنده دچار پارگي شده، پخش صوت و باند ها از محل خارج شده و موجود نمي باشد، زاپاس وجك وآچار چرخ موجود نيست، سپر جلو شكسته، سر دنده موجود نيست، لاستيك كف صندوق عقب موجود نيست، لاستيك ها فرسوده  .

ب) ارزيابي قيمت :

خودرو مذكور در شرايط ذكر شده فوق و با توجه به نياز به بازسازي و خريد قطعات منفك شده بشرح بند فوق قيمت پايه آن در بازار فعلي كرمانشاه توسط کارشناس رسمی دادگستری در تاریخ 1402/04/10 مبلغ 1/900/000/000 ريال معادل يك صد و نود ميليون تومان تعيين و برآورد مي گردد.

        مزايده مال منقول مذکور روز یکشنبه مورخ  1402/09/05 راس ساعت 11 صبح تعيين گرديده است، طالبين و خريداران مي توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در چهار راه بسيج، بلوار بنت الهدي، طبقه همکف، ساختمان مرکزی دادگستری، اتاق نماینده دادستان مراجعه تا ترتيب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهي فراهم شود . مزايده از قيمت ارزيابي شده شروع مي شود هر كس كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده شناخته خواهد شد و برنده مزايده مكلف است 10 درصد بهاي پيشنهادي (مبلغ 190/000/000 ریال به شناسه 905108156100011401509200011687) را في المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستري توديع و رسيد دريافت و باقيمانده آن را حداكثر ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده به حساب مزبور واريز كند ، در صورت عدم پرداخت بقيه بهاي مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجراي احكام مدني سپرده فوق الذكر پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد .

دادورز اجرای احکام شعبه پنجم دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه- مصیب باولی