سه هزار لیتر کود شیمیایی از نوع بیولوزیک

رایگان

توضیحات

9809988410400176

140250460000154901
شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان سرپل ذهاب

1402/09/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالي

آگهی مزایده اموال منقول(نوبت اول )

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه 0001532 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرپل ذهاب دایر …. ضم در پرونده شمار ه کلاسه فوق ، اجرای احکام مدنی سرپل ذهاب در نظر دارد مال غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137 و 138 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند. مشخصات مورد مزایده:سه هزار لیتر کود شیمیایی از نوع بیولوزیک (فسفات و بهبود دهنده رشد موسوم هزار دانه )به مبلغ سه هزار لیتر  390000000تومان بصورت قیمت پایه  مزایده و ارزیابی می گردد کارشناسی وارزیابی شده است و مزایده برای روز شنبه مورخ 1402/10/23 ساعت10صبح تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در دادگستری شهرستان سرپل ذهاب مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شودهرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفندجهت پرداخت 10% مبلغ مزایده را یک روز قبل از انجام مزایده به حساب سپرده دادگستری به شماره شبا ir740100004056012907595698  نزد بانک ملی تودیع نموده وبعد از برنده شدن جهت پرداخت مابالتفاوت مبلغ 10%  کارت عابر بانک ملی با موجودی کافی همراه داشته باشند . و باقیمانده مبلغ مزایده بعد از برنده شدن آنها در مزایده ، حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری به شماره شبا فوق الذکر نزد بانک ملی  واریز نمایند ،ودرصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد.

 

دادورز شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان سرپل ذهاب – میثم شیرزادی