سه قطعه زمین ویلایی

510000000

توضیحات

9809983657400779

140009460000257008
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان

1400/10/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

  بسمه تعالي-                                       آگهي مزايده نوبت اول

واحد شعبه اول اجراي احکام مدني دادگاه عمومي حقوقي کاشان با توجه به اجرائيه صادره له  بانک توسعه تعاون عليه مهدي توفيقي و مبلغ 510/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 17/637/700ريال خسارات دادرسي و مبلغ ريال بابت خسارت تاخير تأديه از زمان صدور چک تا زمان اجراي حکم بر اساس شاخص بهاي کالا و خدمات اعلامي از بانک مرکزي و مبلغ 5 درصد محکوم به، بابت نيم عشر دولتي- مقداري از اموال محکوم عليه شامل: 3 قطعه زمين از قطعات تفکيکي شرکت تعاوني مسکن کارکنان باريج اسانس به شماره پلاکهاي ثبتي 25و 57 و 58 فرعي از 103 اصلي مفروز از 8 فرعي بخش 6 کاشان( به ترتيب قطعات 17 و 49 و 50 از قطعات تفکيکي ) واقع در نياسر بلوار خليج فارس- مجاور شهرک باغ ويلايي بهار امام رضا عليه السلام -شهرک مسکوني داروسازي باريج اسانس – توقيف پس از جري تشريفات قانوني و اينکه کارشناس رسمي / منتخب دادگستري پس از بازديد به شرح ذيل اقدام به ارزيابي نموده است . در تاريخ  1400/11/09 از ساعت 10 در واحد شعبه اول اجراي احکام مدني به مزايده مي گذارد . به هرکس و کساني که از مبلغ کارشناسي شده ذيل الذکر شروع و بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد اموال به وي فروخته خواهد شد . خريدار مي بايست ده درصد از ارزش کل اموال را في المجلس توديع نمايد و مابقي را ظرف مهلتي که از سوي مسئولين و متصديان اجراي احکام تعيين و حداکثر آن از يک ماه تجاوز نمي کند ، مي بايست پرداخت نمايد . چنانچه خريدار در مهلت مقرر تعيين شده نسبت به پرداخت مابقي بهاء اقدام ننمايد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد گرديد . کساني که مايلند اموال را ملاحظه و بازديد نمايند مي توانند 5 روز مانده به وقت مزايده به شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري کاشان مراجعه نمايند . نظريه کارشناسي :  هر كدام به مساحت 228/15 مترمربع متعلق به آقاي مهدي توفيقي بوده سند مالكيت تفكيكي پلاكهاي مذكور در شرف صدور ميباشد. هركدام از قطعات مذكور فاقد هرگونه اعيان و داراي پروانه ساختماني احداث بنا در يك طبقه به مساحت زيربناي 130 مترمربع بوده، خدمات زيربنائي در محدوده پلاكهاي فوق انجام نشده است. ارزش ششدانگ هريك از قطعات تفكيكي از پلاك فوق الذكر با درنظرگرفتن كليه شرايط و عوامل موثر از قبيل: داشتن سند مالكيت ششدانگ، داشتن پروانه ساختماني، نوع كاربري، موقعيت و مرغوبيت محل، مساحت عرصه، ميزان بر، حدود اربعه، عرض معابر، كيفيت معابر دسترسي و دوري و نزديكي به خيابان اصلي و شرايط بازار و … و بدون لحاظ هرگونه موانع قانوني و ثبتي و حقوقي و بدون درنظرگرفتن هرگونه ديون و بدهي ملك به اشخاص حقيقي و حقوقي و كليه ادارات و سازمانهاي دولتي و خصوصي و …، درصورت صحت و اصالت مدارك ارائه شده، بشرح ذيل ارزيابي و اعلام ميگردد: 1- ششدانگ عرصه پلاك ثبتي 25 فرعي از 103 اصلي مفروز و مجزي شده از شماره 8 فرعي بخش 6 حوزه ثبتي كاشان ( قطعه شماره 17 از قطعات تفكيكي، با مساحت 228/15 مترمربع به مبلغ  دويست و نود ميليون تومان 2- ششدانگ عرصه پلاك ثبتي 57 فرعي از 103 اصلي مفروز و مجزي شده از شماره 8 فرعي بخش 6 حوزه ثبتي كاشان ( قطعه شماره 49 از قطعات تفكيكي، با مساحت 228/15 مترمربع به مبلغ دويست و شصت و پنج ميليون تومان 3- ششدانگ عرصه پلاك ثبتي 58 فرعي از 103 اصلي مفروز و مجزي شده از شماره 8 فرعي بخش 6 حوزه ثبتي كاشان ( قطعه شماره 50 از قطعات تفكيكي، با مساحت 228/15 مترمربع به مبلغ دويست و شصت و پنج ميليون تومان ارزيابي گرديده است و اموال به ميزان محکوم به، به فروش ميرسد- دادورز شعبه اول اجراي احكام مدني  کاشان- كريمي – بلوار بوستان – دادگستري شهرستان كاشان

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاريخ  1400/11/09 از ساعت 10