سه فقره سیم کارت تلفن همراه 09120373225و 09121547429و 09120372460

572000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709982148100232
شماره آگهی:
140168460000562227
شعبه صادر کننده:
شعبه 2 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه3 تهران
تاریخ صدور:
1401/10/12
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

آگهی مزایده سه فقره سیم کارت :

در پرونده اجرائی به شماره کلاسه بایگانی 2ج/9900315 با توجه به صدور دستور قضائی مراحل مزایده انجام میشود

با در نظر گرفتن مفاد ماده 118 از قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه سال 1356 اطلاعات لازمه به شرح ذیل اعلام می گردد .

1- نام و نام خانوادگی مالک سیم کارت عظیم فضلی پور

2-محل مال مورد مزایده:تهران خیابان ملاصدرا خیابان پردیس خیابان زاینده رود شرقی دادسرای ناحیه 3 تهران شعبه دوم اجرای احکام

3- سه فقره سیم کارت تلفن همراه به شماره های 09120373225 به مبلغ کارشناسی 54/000/000ریال و 09121547429 به مبلغ کارشناسی 572/000/000 ریال و 09120372460به مبلغ کارشناسی 76/000/000 ریال

4-روز مزایده یک شنبه به تاریخ 1401/10/25 ساعت 10 صبح الی 11صبح و محل مزایده در اتاق دادیار شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای ونک تهران می باشد .

مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که با لاترین قیمت را پیشنهاد نماید ، فروخته خواهد شد و 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از خریدار اخذ و مابقی را خریدار مکلف است ، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب بانکی 2171299042004 نزد بانک ملی ایران شعبه مجتمع قضائی میرداماد کد 1116 واریز و اصل قبض را به این اجرای احکام تسلیم نماید ف در غیر این صورت 10 درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد شد ، ضمنا کلیه بدهی های احتمالی سیم کارتها و هزینه های نقل و انتقال به عهده خریدار است .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/25