سه دستگاه تراش قالبسازي سي ان سي وابزارآلات ومتعلقات

18713000000

توضیحات

9909982164000172

140068460000504626
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/10/11

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غيرمنقول – نوبت اول

*تقسيم تركه*

آگهي مزايده-شامل سه دستگاه تراش قالبسازي سي ان سي )يك دستگاه سي ان سي با مارك Bridgeport مدل epc520 كاركرده -2)يك دستگاه سي ان سي با مارك  Cincinnati Milacronمدل كاركرده -3)يك دستگاه سي ان سي با مارك 1250-VCE  MIKRONكاركرده  -(4 ارزش ابزار آلات و متعلقات  در 42 مورد

 درخصوص پرونده اجرائي كلاسه 000/77ج موضوع دعوي خانم سيمين پرناي به طرفيت آقاي سعيد برناي و سارا محموديان و باران محموديان و حليمه اقتداري كلو مبني برتقسيم تركه مرحوم اخمدمحموديان مشتقين وفروش اموال منقول قابل فروش آن مرحوم بااحتساب كليه هزينه هاي دادرسي -اموال منقول شامل سه دستگاه تراش قالبسازي سي ان سي وقطعات وابزارآلات متعددموجوددركارگاه وفق دادنامه شماره9909972164003087مورخ1399/10/23 اصداري ازسوي شعبه215دادگاه حقوقي تهران اعلام مي گردد اموال منقول موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

پرونده كلاسه بايگاني 77 شماره خواهان  خانم سيمين برناي خوانده  آقاي سعيد برناي وبقيه   الف- قرار كارشناسي تا كارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده در صورت لزوم اخذ توضيح از طرفين دعوي نظريه كتبي ومستدل خويش را در مورد برق،ماشين و تاسيسات كارخانجات تسليم نمايد  ب- حدود رسيدگي موارد مطروحه در پرونده و مستندات ابرازي از مباحث مختلف تشكيل گرديده كه اين جانب صرفا” نسبت به ارزيابي اموال موضوع صورتجلسه هاي تنظيمي مزايده هاي قبلي طبق قرار كارشناسي اظهار نظر مي نمايند.چنانچه پس از تسليم اين گزارش مدارك، مستندات و اطلاعاتي متكي بر اسناد قابل قبول ديگري ارايه گردد بطوريكه تا كنون ارايه نشده باشند و در نتيجه گيري حاصله تاثير فاحش داشته باشدمسئوليتي متوجه اينجانب نخواهد بود و رسيدگي مجدد به آنها خارج از شمول اقدامات انجام شده و به دستور مقام محترم قضايي خواهد بود. ج – گردش كار طبق برگ اجرائيه شماره 9910422164000572 محكوم عليه ها محكوم اند به فروش اموال منقول موضوع دادنامه هاي شماره 9909972164002087 – 9909972164002200 شعبه 215 مجتمع قضايي شهيد مفتح  لذابه همراه وكيل محترم شان به محل بازديد دستگاه واقع در شهرستان شهريار بخش باغستان جاده شهريار به تهران جنب مبلمان اداري ودفتري كشوري بعداز 12متري كشوري پلاك 7 مراجعه وبا حضور وكيل و مالك ملك استيجاري ( آقاي اسدي ) از اموال منقول موضوع اجرائيه مذكور بازديد فني به عمل آمد . همانگونه كه در پرونده ثبت است اهم اموال موضوع برگ اجرائيه قابل افراز نيستند بايد از طريق مزايده بفروش برسند و سهم الارث ورثه و ساير هزينه هاي قانوني پرداخت گردند. و تا كنون دو مرحله اموال مذكور به مزايده گذاشته شده اند وليكن به فروش نرسيده اند. لذا درخواست گرديده تا تجديد ارزيابي شوند. وكيل محكوم عليه هااظهار ميدارد  با توجه به اينكه ورا ث موضوع پرونده يا صغير هستند و يا ممر درآمدي ندارند و قادر به استفاده از ماترك بابت ايجاد كسب وكار نمي باشند و تاكنون در دو مرحله اموال منقول به مزايده گذاشته شده اند وبه فروش نرسيده اند تاكيد براين است كه با فروش سريعتر اموال ماترك موضوع پرونده اقدامات استفاده بهينه اي براي ورثه انجام پذيرد. د- گزارش ارزيابي 1- فرز CNC MILLING مارك سينسيناتي مدل CINCINNATI MILACRON ARROW 500 پلاك مشخصات دستگاه name plate پيدا نشد. ساخت آمريكا احتمالا” سال ساخت دستگاه حدود سال 1995 ميلادي مي باشد. با سه محور همزمان و محدوده طول كارگير حدودا” تا 80سانتيمتر با كنترل اتوماتيك و سيستم تعويض ابزار با 16 جايگاه ابزار با استاندارد ايزو40 و ريل خطي با سه محور هركدام با كورس حدود50سانتيمتر و ماكزيمم سرعت اسپيندل 6000 دور دردقيقه كه مالك دستگاه آنرا به صورت كاركرده خريداري نموده بود .دستگاه در زمان بازديد خاموش بود وليكن وجود سفاله ها برروي ميزكار دستگاه نمايانگر آن است كه دستگاه درحال كاربوده است . ليكن دستگاه با شرايط خاموش و وضعيت موجود خاموش همراه با يك دستگاه لپ تاپ مربوط به دستگاه و نرم افزار احتمالي داخل لپ تاپ و با وضعيت خاموش به مبلغ 6/100/000/000 ريال برآورد وارزيابي مي گردد. 2- ماشين سنتر VERTICAL CNC CENTER مارك MIKRON HAAS مدل VCE 1250 VF 4 پلاك مشخصات دستگاه name plate پيدا نشد. ساخت آمريكا احتمالا” سال ساخت دستگاه حدود سال 1995 ميلادي مي باشد با سه محور همزمان با كنترل اتوماتيك Haasو ميز به ابعاد تقريبي130 سانتي متر در 45سانتيمتر و تحمل وزن تا 800 كيلوگرم باسيستم تعويض ابزار با20 جايگاه ابزار با استاندارد ايزو40 و وزن تقريبي 5تن و ماكزيمم سرعت اسپيندل 7500 دور دردقيقه با موتور 15كيلووات با سه محور حركت طولي ميز حدود 125سانتيمتر و حركت عرضي ميز حدود 50سانتيمتر و حركت عمقي ميز حدود 60سانتيمتر كه مالك دستگاه آنرا به صورت كاركرده خريداري نموده بود .دستگاه در زمان بازديد خاموش بود وليكن وجود سفاله ها برروي ميزكار دستگاه نمايانگر آن است كه دستگاه درحال كاربوده است . ليكن دستگاه با شرايط خاموش و وضعيت موجود خاموش همراه با يك دستگاه لپ تاپ مربوط به دستگاه و نرم افزار احتمالي داخل لپ تاپ و با وضعيت خاموش به مبلغ 6/400/000/000 ريال برآورد وارزيابي مي گردد. 3- فرز CNC MILLING مارك بريجپورت مدل BRIDG PORT VMC 520 پلاك مشخصات دستگاه name plate پيدا نشد. ساخت انگلستان احتمالا” سال ساخت دستگاه حدود سال 1985 ميلادي مي باشد با سه محور همزمان با كنترل اتوماتيك HEIDENHAIN و سيستم تعويض ابزار با جايگاه 16ابزار با استاندارد ايزو40 و ريل خطي با سه محور با كورس حدود50سانتيمتر و 30 سانتيمتر و50 سانتيمتر و ماكزيمم سرعت اسپيندل 6000 دور دردقيقه كه مالك دستگاه آنرا به صورت كاركرده خريداري نموده بود .دستگاه در زمان بازديد خاموش بود وليكن وجود سفاله ها برروي ميزكار دستگاه نمايانگر آن است كه دستگاه درحال كاربوده است. ليكن دستگاه با شرايط خاموش و وضعيت موجود خاموش همراه با يك دستگاه كامپيوتر مربوط به دستگاه و نرم افزار احتمالي داخل كامپيوترو با وضعيت خاموش به مبلغ 5/500/000/000 ريال برآورد وارزيابي مي گردد . 4- يك دستگاه كمپرسورهواي فشرده سه فاز مدل ACD607591002 با موتور 5.5HP و مخزن به رنگ آبي به ظرفيت 300ليتر به مبلغ 60/000/000 ريال برآورد مي گردد 5- يك دستگاه كمپرسور هواي فشرده سه فاز با كمپرسور تك سيلندر با موتور 2HP و مخزن به رنگ آبي به ظرفيت 150ليتر به مبلغ 20/000/000 ريال برآورد مي گردد 6- يك دستگاه كمپرسور هواي فشرده سه فاز مارك مفيدي با كمپرسور تك سيلندر با موتور 2HP و مخزن ايستاده به رنگ قرمز به ظرفيت 200ليتر به مبلغ 40/000/000 ريال برآورد مي گردد 7- انواع ابزارآلات كارگاهي به شرح زير به مبلغ 593/000/000 ريال برآورد مي گردد رديف شرح تجهيز تعداد وضعيت مبلغ / ريال 1 فرز hss 50 كاركرده 100/000 2 فرز غلطكي 6 نو 2/000/000 3 ساعت انديكاتور 1 نو 5/000/000 4 كليس30سانت معمولي 1 كاركرده 200/000 5 كليس 20سانت ديجيتال 1 كاركرده 400/000 6 ميكرومتر 25-0 1 كاركرده 400/000 7 گونيا مويي 1 كاركرده 400/000 8 قلاويز(دست) 30 كاركرده 3/000/000 9 قلاويز(دست) 20 نو 5/000/000 10 برقو 30 كاركرده 2/000/000 11 كلت فشنگي خور 14 كاركرده 6/000/000 12 فشنگي كلت 35 كاركرده 2/000/000 13 كلت ولدان 10 كاركرده 5/000/000 14 كلت كفتراش 5 كاركرده 2/500/000 15 سه نظام دنباله مورس 2 كاركرده 1/000/000 16 هد بورينگ (دست) 1 كاركرده 4/000/000 17 تاچ پراب 1 كاركرده 700/000 18 سه نظام دستگاه تراش 2 كاركرده 3/000/000 19 كليس پايه دار 1 كاركرده 15/000/000 20 دريل دستي 1 كاركرده 7/000/000 21 كمان اره 1 كاركرده 200/000 22 انبرقفلي 1 كاركرده 200/000 23 آچارتخت رينگي 12 كاركرده 10/000/000 24 انبردست 1 كاركرده 200/000 25 آلن مشتي 1 كاركرده 1/000/000 26 دسته حديده 1 كاركرده 700/000 27 قلاويز(دست) 20 نو 20/000/000 28 مته قطر 3تا25 50 كاركرده 30/000/000 29 مته قطر 8تا 12 8 كاركرده 15/000/000 30 فرزكاربايد قطر 3تا12 500 كاركرده 120/000/000 31 فرز كاربايد 30 نو 40/000/000 32 كلت مورس 5 كاركرده 20/000/000 33 هلدر الماس خور 15 نو 97/000/000 34 هلدر الماس خور 40 كاركرده 60/000/000 35 هلدر الماس خور 25 اسقاط 1/000/000 36 مته مرغك 5 كاركرده 1/000/000 37 تيغه فرز فرم 10 كاركرده 15/000/000 38 اينسرت 200 كاركرده 4/000/000 39 اينسرت 1000 اسقاط 30/000/000 40 جرثقيل سقفي زنجيري ويتال 2تن 2 60/000/000 جمع : پانصد ونود سه ميليون ريال 593/000/000 باعنايت به مراتب بالا ارزش پايه كارشناسي اموال منقول به شرح بالا جمعا” به مبلغ 18/713/000/000 ريال برآورد واعلام مي گردد.

 ****مورد مزايده :شامل سه دستگاه تراش قالبسازي سي ان سي وابزارآلات ومتعلقات موجود در كارگاه در  42 مورد

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده  سه شنبه مورخ1400/11/10 ساعت 10/30الي10/45 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

  سه شنبه مورخ1400/11/10 ساعت 10/30الي10/45 صبح