سه دانگ یک دستگاه اتومبیل کوئیک

1050000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920003405799
شماره آگهی:
140168460000614629
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 281 دادگاه خانواده مجتمع قضايي شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1401/11/02
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

اگهی و مزایده و فروش سه دانگ یک دستگاه اتومبیل کوئیک به شماره انتظامی 826 س 44 ایران 40 به قیمت پایه کارشناسی 1/050/000/000 ریال

صورت جلسه مزایده در راستای اجرای پرونده اجرائی به کلاسه .0100176محکوم له الهه اردستانی به طرفیت محکوم علیه محمد هادی حسنلو فرزند اباصلت و با توجه به محکومیت محکوم علیه به پرداخت تعداد 50 قطعه سکه تمام بهار آزادی به قیمت روز سکه در زمان برگزاری مزایده و نیم درصد فروش مال مورد مزایده بابت نیم عشر اجرایی و با توجه به توقیف سه دانگ یک دستگاه اتومبیل کوئیک به شماره انتظامی 826 س 44 ایران 40 لذا پس از ارجاع امر به کارشناس منتخب و گزارش آن و اینکه دربها و گلگیر سمت چپ و درب موتور خوردگی و خط و خش و شاسی عقب خوردگی و گلگیر عقب و دو درب سمت راست و آینه ها خوردگی داشته و تعین قیمت سه دانگ اتومبیل مذکور به قیمت پایه کارشناسی 1/050/000/000 ریال و ابلاغ نظریه مذکور به طرفین ومصون ماندن نظریه از اعتراض بدینوسیله سه دانگ یک دستگاه اتومبیل کوئیک به شماره انتظامی 826 س 44 ایران 40 به قیمت پایه کارشناسی 1/050/000/000 ریال از طریق مزایده به فروس میرسد.مزایده در روز دو شنبه 1401/11/17 از ساعت 11 الی 11/30 در اجرای احکام شعبه 281 دادگاه شهید باهنر ط دوم برگزار میشود مزایده از قیمت پایه مزایده کارشناسی سه دانگ یک دستگاه اتومبیل کوئیک به شماره انتظامی 826 س 44 ایران 40 به قیمت پایه کارشناسی 1/050/000/000 ریال اعلامی بدون احتساب منافع و حقوق مکتسبه شروع میشود ومال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده و ده درصد بها را مبلغ فی المجلس بعنوان سپرده دادگستری واریز وقبض آنرا به دایره اجرای احکام تحویل نماید در غیر این صورت سپرده او پس از کسر هزینه های اجرایی (مزایده)به نفع صندوق دولت ضبط میگردد و مزایده تجدید و به وقت دیگری موکول میگردد ضمنا” خریدار میتواند جهت بازدید پنج روز قبل از مزایده در دفتر اجرای احکام شعبه 281 دادگاه عمومی حقوقی تهران واقع در فلکه چهارم تهرانپارس خ وفادار مجتمع قضائی شهید باهنر طبقه دوم دفتر اجرای احکام 281 مزایده برگزار میشود داشتن کارت شناسائی معتبر جهت شرکت درمراسم مزایده الزامی است

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/17