سه دانگ مشاع از شش دانگ يک قطعه زمين به مساحت 1749.60 متر

70000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920002009243
شماره آگهی:
140191460000527459
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان رباط كريم
تاریخ صدور:
1401/10/08
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غير منقول ( نوبت اول)

به موجب پرونده کلاسه اجرايي 0101714 محکوم عليه آقاي علي اکبر اسمعيلي فرزند اصغر محکوم به پرداخت مبلغ 490/235/704/360 ريال بابت اصل خواسته در حق محکوم له آقاي علي آذر مهر فرزند نور علي و مبلغ 24/511/758/218 ريال بابت نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت ، مورد مزايده توسط کارشناس ارزيابي شده به شرح زير توصيف گرديده است:سه دانگ مشاع از شش دانگ يک قطعه زمين به مساحت 1749.60 متر مربع ،قطعه دوم افرازي واقع در پلاک ثبتي شماره 2892 فرعي مفروز از پلاک 201 فرعي از 155اصلي قطعه-مفروز و مجزي از اصلي مذکور واقع در رباط کريم ميدان فرمانداري نبش بلوارسعادتمندي به استناد تصوير سند شماره 142027 سري الف سال 80 به نام آقاي علي اکبر اسمعيلي (محکوم عليه)ميباشد.حدود و مشخصات عرصه طبق مندرجات سند مالکيت شمالا :به طول 18.35 متر به حريم ميدان احداثي و شرقا:به طول 95.00 متر به قطعه 385 تفکيکي و جنوبا:به طول 17.30 متر به قطعه 394 تفکيکي و غربا:به طول 101.27 متر به قطعه اول افرازي ميباشد.زمين فوق فاقد اعياني که حد شرقي در مجاورت طرح تعريض بلوار سعادتمندي بوده و منطقه داراي امور زيربنايي همچون برق و آب و گاز ميباشد.با توجه به طرح تفطيلي شهر عرصه مورد ارزيابي با کاربري فضاي سبز اعلام شده است. ارزش شش دانگ پلاک ثبتي 155.2892 به شرح مذکور به مبلغ 140/000/000/000 ريال(معادل چهارده ميليارد تومان )اعلام ميگردد. ارزش سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک موصوف به مبلغ 70/000/000/000 ريال (معادل هفت ميليارد تومان) ارزيابي و اعلام ميگردد.که در مورخ 1401/11/02 از ساعت 8 الي 9صبح از طريق مزايده در دفتر اجراي احکام مدني دادگستري رباط کريم واقع در رباط کريم بلوار امام خميني دادگستري رباط كريم به فروش برسد ، قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به کساني که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ، طبق ماده 129 قانون اجرا احکام مدني در صورتي پرداخت بهاي اموال به وعده قرار گيرد ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد ، در غير اين صورت ده درصد اوليه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/02