سهام شرکت

رایگان

توضیحات

9809988430300215

140250460000154563
اجراي احكام شعبه اول دادگاه عمومي(حقوقي) شهرستان سنقر

1402/09/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالی

درخصوص پرونده اجرايي كلاسه 9900046 و  با  توجه  به  محکومیت  آقای میثم احمدی  در حق  محکوم  له   فاطمه  پهلوانی   و  توقیف  امتیاز   محکوم  علیه  در تعاونی شهرسازان مدرن سنقر  ،  اجراي احكام مدني  دادگستری  شهرستان سنقر در نظر دارد مطابق قانون اجراي احكام مدني ،  امتیاز   مورد  نظر  را  از طريق مزايده حضوري بفروش برساند:

  مشخصات امتیاز مورد مزادیده به  شرح  ذیل می  باشد  : 

 ارزش امتياز محكوم عليه آقاي ميثم احمدي فرزند اردشير در تعاوني شهرسازان مدرن سنقر كه مالك سه دانگ از ششدانگ امتياز در آن شركت تعاوني ميباشد با شرايط و وضعيت موجود و قيمت فعلي زمين با جميع جهات به مبلغ 3.000.000.000 ريال(بحروف سه ميليارد ريال) بر اساس  نظریه ی  کارشناسی  مورخ 1402/07/30    در قیمت  پایه  ارزیابی  و برآورد  گردیده  است .

مزايده  امتیاز  فوق الاشاره  براي روز  شنبه مورخ1402/10/09 رأس  ساعت 11:00 صبح تعيين گرديده است كه در محل دفتر واحد  اجراي احكام مدني شهرستان سنقر واقع در بلوار اديبي برگذار مي گردد . طالبين و خريداران مي توانند در روز و ساعت مقرر جهت شركت در مزايده در اجراي احكام حاضرشوند، هر كس كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده شناخته خواهد شد هر كس كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده شناخته خواهد شد و برنده مزايده مكلف است حداقل  10% بهاي پيشنهادي (منظور  از  10 % بهای پیشنهادی 10% بالاترین  قیمت پیشنهادی  در روز مزایده  می  باشد  نه  قیمت  پایه ) را في المجلس  از  طریق  کارت  های  عضو  شبکه   شتاب  در  واحد  اجرای احکام مدنی دادگستری  شهرستان سنقر  در  وجه  سپرده  دادگستری  پرداخت    و رسيد دريافت و باقيمانده را حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ مزايده به حساب مزبور واريز نمايد درصورت عدم پرداخت بقيه بهاي مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجراي احكام مدني سپرده فوق الذكر پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد .

دادورز واحد اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سنقر و کلیایی — سعید حیدری