سهام شرکت سایپا دیزل

58222900

توضیحات

9809984111200004

140068460000496019
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/10/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان تبریز بشماره  9900034 مورخ 5/8/1400  محکوم علیه سایپا دیزل به شماره ملی 10100405629 محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ58.000.000.000ريال به عنـــوان محکوم بـــه و مبلغ در حـــق محکوم له اکبر علی پور سلطانی ونيز پرداخت مبلغ 2.900.000.000ريال  بابت نيم عشر اجرایی درحق صندوق دولت كه در اين خصوص حسب تقاضاي محکوم له اموال منقولي به شرح برابر بررسی انجام شده در سوابق شرکت خدمات فنی رنا سهامی خاص  صد در صد وابسته به شرکت سایپا دیزل سهامی عام ناشر غیر بورسی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و برابر مقررات تمام اطلاعات شرکتهای تابعه نیز اطلاعات آنان در سامانه سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و هر دو شرکت آدرس مشترک دارند و مرکز اصلی شرکت تهران کیلومتر 19جاده مخصوص کرج پلاک228کد پستی 1389133751می باشد .آخرین سرمایه ثبتی شرکت معادل 1.218.997میلیون ریال ثبت شده و ارزش اسمی هر سهم 1000ریال می باشد. با توجه به این که کارشناس برابر نامه نمایه شده در تاریخ 23/6/1400از شرکت درخواست همکاری و ارائه اسناد کرده و چگونگی تعیین ارزش شرکت و ارزیابی سهام آن ارائه نشد .با توجه به این که شرکت اصلی سایپا دیزل  نزد سازمان بورس تهران ثبت شده است تمامی اطلاعات مالی شرکت های وابسته نیز برابر قوانین سازمان بورس در سامانه کدال قابل دسترسی بوده و شرکت آخرین اطلاعات مالی و رخدادهای موثر در امور شرکت را طبق مقررات سازمان بورس در اسرع وقت در سامانه آن سازمان  افشا و اعلام می نماید و تمامی اطلاعات برای عموم قابل دسترسی و قابل استفاده می باشد .نهایتا کارشناس با استفاده از اطلاعات مالی مندرج در سامانه سازمان بورس که آخرین اطلاعات مالی شرکت خدمات فنی رنارا که در آن درج گردیده استفاده نموده و نسبت به تعیین ارزش شرکت و متعاقب آن هر سهم اقدام کرده است .در تعیین ارزش شرکتها به روشهای متفاوتی قابل ارزشگذاری است که عموما از چهار روش ذیل با توجه به قوانین جاری بیشتر مورد استفاده قرار گرفته می شود .الف –روش بازدهی سود ب- روش ارزش روز خالص دارئیها ج- روش ارزش ویژه دفتری د- روش ارزش اسمی اما در این روش گزارش با توجه به محدودیت دسترسی به اسناد و اطلاعات مالی شرکت و اینکه محدودیت دادگاه از روش ویژه دفتری برابر آخرین تراز مالی شرکت  بتاریخ 30/12/99 که در دسترس بوده استفاده شده است . با توجه به جمیع جهات و ارزیابیهای ارزش هر سهم شرکت خدمات فنی رنا سهامی خاص وابسته به شرکت سایپا دیزل سهامی عام در سرمایه ثبتی 1.218.997میلیون ریال و 1.218.997.000 سهم یک هزار ریالی طبق مفاد و شرایط بیان شده فوق قیمت پایه مزایده هر سهم شرکت خدمات فنی رنا سهامی خاص  معادل 531ریال پانصد و سی و یک ریال برای مزایده اعلام می گردد .خالص ارزش دارائیهای آن معادل 647.392میلیون ریال بوده ارزش حقوق صاحبان سهام . سرمایه ثبتی شرکت معادل 1.218.997میلیون ریال می باشد .تعداد سهام متشره از محل سرمایه ثبتی معادل 1.218.997.000سهم می باشد .ارزش اسمی سهام منتشره معادل 1000ریال می باشد . ارزش هر سهم شرکت شرکت بر مبنای خالص ارزش دفتری معادل 531ریال خواهد بود . با توجه به مراتب فوق ارزش مزایده هر سهم شرکت معادل 531ریال خواهد بود که بر مبنای ترازنامه ذیل محاسبه و تنظیم شده است . ذیل اعلام میگردد از محکوم علیه توسط اين اجراء توقيف وبوسيله كارشناس رسمي دادگستري قيمت پايه  تعداد109.647.645سهم  ارزش هر سهم531ريال جهت مزايده جمعاً به مبلغ 58.222.900.000  ريال بابت محکوم به و هزینه های کارشناسی و تعداد 5.461.393سهم از بابت نیم عشر دولتی  ارزيابي وتعيين گرديده است. بنابراين مقرر گرديد اموال فوق الذكر در روز سه شنبه مورخ 28/10/1400 از ساعت9 الي9:30  از طريق مزايده حضوري در محل نگهداري اموال به نشاني : تهران- میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 1به فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسي آغاز وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد قيمت پیشنهادی في المجلس نقداً از خريدار اخذ و مابقي ثمن مزايده برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی تودیع نموده و قبض آن را به اين اجراء تسليم نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزينه نقل وانتقال به عهده خريدار می باشد

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

28/10/1400 از ساعت9 الي9:30