سهام شركت گاوداري كلينه پايدار

3500000000

توضیحات

9909988310100444

140050460000125468
اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/10/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالي

آگهی مزایده اموال منقول

در خصوص پرونده اجرائی کلاسه 9900497 صادره از شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان کرمانشاه به نفع آقاي احسان ولي زاده به طرفيت دادباخته خانم فرنگيس حيدرپناه گوران دایر بر مطالبه، شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستري شهرستان کرمانشاه در نظر دارد مال منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137 و 138 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برساند. « لازم به ذكر است كه مزايده در روز شنبه مورخه 2/ 11/ 1400 ( دوم بهمن ماه) ساعت 9 صبح برگزار مي گردد. » مشخصات سهام خانم فرنگيس حيدرپناه گوران در شركت سهامي خاص گاوداري كلينه پايدار به شناسه ملي 10861819894 : كارشناسي به تاريخ 20/ 7/ 1400 توسط كارشناس رسمي دادگستري انجام پذيرفته- ارزيابي سهام شركت گاوداري كلينه پايدار ثبت شده به شماره 14295 مي باشد- بر اساس پيگيري احدي از از اعضاي سابق هيئت مديره مشخص گرديد كه شركت گاوداري كلينه پايدار، فاقد دفاتر قانوني مي باشد و نسبت به درج بهاي تمام شده اقلام دارايي ها و تعيين ديون شركت اقدامي صورت نپذيرفته. لذا با بهره گيري از نظر كارشناس رسمي در رشته كشاورزي سند شماره 49545 با شماره ملك 83 فرعي از 90 اصلي شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي آبي به مساحت 49731 متر تحت پلاك 83 فرعي از 90 اصلي قريه كلينه پايدار در بخش پنج كرمانشاه به نام شركت گاوداري مد نظر به مدير عاملي خانم فرنگيس حيدرپناه گوران ارزش كل ملك حدوداً پنج هكتار به ميزان يك ميليارد و پانصد ميليون تومان است و در جهت رعايت اصل احتياط مبلغ 8/000/000/000 ريال به عنوان بدهي ها و ديون شركت پيش بيني مي گردد و با اين اوصاف ارزش خالص دارايي هاي شركت صرفاً در بخش زمين 7/000/000/000 ريال تعيين مي گردد. يعني ارزش ريالي هر سهم شركت گاوداري كلينه پايدار معادل 7/000/000 ريال مي باشد. با توجه به اينكه دادباخته داراي 500 سهم از شركت به ارزش اسمي يك هزار ريالي است بنابراين ارزش ريالي سهام نامبرده معادل 3/500/000/000 ريال ( سه ميليارد و پانصد ميليون ريال) مي باشد. طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در کرمانشاه- چهار راه بسیج، بلوار بنت الهدی- طبقه همکف اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند جهت پرداخت 10% مبلغ مزایده را قبل از انجام مزایده به حساب سپرده دادگستری، واريز و تودیع نموده و بعد از برنده شدن جهت پرداخت ما به التفاوت مبلغ 10% کارت عابر بانک ملی با موجودی کافی همراه داشته باشند و پرداخت نمايند و باقی مانده مبلغ مزایده بعد از برنده شدن آنها، حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری با شماره IR740100004056012907595698 نزد بانک ملی، واریز نمایند و در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی، سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سهام به نام خریدار صادر می شود. ضمناً هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار می باشد. دادورز اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان كرمانشاه- رحيم خدايي فر

اطلاعات بیشتر

مهلت

2/ 11/ 1400ساعت 9 صبح