سنگ دهبید_سنگ گل یخی

8805

توضیحات

9409980245401309

140068460000501959
شعبه 1 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه2 تهران

1400/10/12

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

                                                      بسمه تعالي

       

  ((آگهي فروش  دو نوع سنگ  دهبيد پاراديس و سنگ  دهبيد گل يخي  پاراديس ))

 

 

به موجب دادنامه به شماره 9509972180601645مورخه 02/11/95 صادره از شعبه 1166 دادگاه عمومي و جزايي با شکايت  شاکي  محمدرضا کراچي    فرزند محمدعلي  و با توجه به اينکه  اموال مذکور به عنوان مال محکوم عليه  نادر قائم مقامي  فرزند سيدناصر  معرفي گرديده لذا در اين خصوص مراتب جهت ارزيابي در راستاي  ماده 155 قانون آيين دادرسي کيفري  به کارشناس محترم دادگستري ارجاع و به شرح ذيل توصيف ميگردد:

 

* نام و نام خانوادگي صاحب  سنگ دهبيد و گل يخي  : نادر قائم مقامي

* محل وقوع  سنگ :تهران جاده قديم قم – شور آباد –  ايستگاه مهدي آباد- خيابن چهارم شرقي – چهارراه دوم – دست راست – انبار نجات

* توصيف اجمالي :

1-  سنگ  دهبيد پاراديس 90در90  سانتيمتر  به متراژ 77/86  مترمربع  با قيمت  هر مترمربع  000/166/8  ريال با قيمت کل  820/563/708  ريال 

2-  سنگ گل يخي  پاراديس 80در80 سانتيمتر به متراژ  7/967  مترمربع  باقيمت هر متر مربع 000/416/6  ريال با قيمت کل  200/763/208/6  ريال

  جمعا  به مبلغ  020/327/917/6  ريال که با تخفيف 15 درصدي  براي مزايده  به جمع کل  000/000/880/5 ريال معادل  پنج ميليارد و هشتصد و هشتاد هزار ريال  مطابق نظريه کارشناس رسمي دادگستري  تعيين مي گردد.

 

بنابر اين مقرر گرديد ملک مذکور در روز دوشنبه  11/11/1400  از ساعت 10 الي 12 از طريق مزايده حضوري در محل دايره اجراي احکام دادسراي ناحيه 2 به آدرس سعادت آباد  بلوار فرحزادي  خيابان طاهرخاني  خيابان امام صادق  کوچه درختي اول  شعبه اول اجراي احکام  دادسراي ناحيه 2  برگزار ميشود.مزايده از قيمت پايه کارشناسي آغاز و به کسي که بالاترين قيمت را پيشنهاد کند فروخته و ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و خريدار مکلف است ظرف يک ماه از تاريخ برگزاري مزايده نسبت به پرداخت مابقي مبلغ به حساب 250170000002171299020009 بانک ملي شعبه علامه طباطبايي  سعادت آباد  اقدام کند و فيش آنرا به اين شعبه تسليم نمايد.در غير اينصورت ده درصد مبلغ دريافتي به نفع دولت اخذ ميگردد.ضمنا کليه هزينه هاي نقل و انتقال به عهده خريدار ميباشد.

 

   

سليمان آبادي – داديارشعبه يک  اجراي احکام دادسراي ناحيه 2

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز دوشنبه  11/11/1400  از ساعت 10 الي 12