سمند دوگانه خاكستري متاليك مدل 1385

630000000

توضیحات

9809980351401633

140009460000259178
شعبه هفدهم اجراي احكام مدني شهرستان اصفهان (مجتمع قضائي شهيدسردار حاج قاسم سليماني)

1400/10/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهی مزایده اموال منقول

اجرای احکام مدنی شعبه 17  اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کلاسه  982707ج17  محکوم له: مسيب فروغي ابري محکوم عليه: مسعود صالحي پور – شهين صالحي كوپائي موضوع لازم الاجرا: قرار    مبنی بر مطالبه مبلغ  919/709/528    ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق الاجرای دولتی در تاریخ  19/ 11  /1400 ساعت30 : 10  صبح در محل واقع در خیابان میر فندرسکی نرسیده به چهار راه نظر مجتمع قضایی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی طبقه همکف واحد مزایده جهت فروش  اموال توقیفی با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیلا درج شده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است برگزار نماید.طالبین خرید میتوانند ظرف 5 روزقبل از جلسه مزایده به نشانی:      پارکینگ امین  نزد حافظ اموال مراجعه نمایند و از اموال  بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها با واریز به حساب سپرده دادگستری در جلسه مزایده شرکت نمایند.ضمنا .  طالبین  خرید  باید در  روز مزایده 10 درصد بها  به مبلغ    63/000/000        ریال  را فی المجلس بعنوان سپرده به واحد مزایده تسلیم  نمایند  قیمت های پیشنهادی به صورت حضوری  میباشد .پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت  برنده مزایده خواهد بود .هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه میباشد.و مابقی ثمن را ظرف حد اکثر یک ماه پرداخت و الا 10 در صد واریز به نفع دولت ضبط خواهد شد. ضمنا جهت واریز 10 درصد شرکت در مزایده از طریق کارت خوان واحد مزایده یک روز قبل از مزایده راس ساعت 12/00 به واحد مزایده با داشتن کارت شناسایی معتبر و کارت بانکی متعلق به شخص شرکت کننده در جلسه مزایده مراجعه نمایید.

اوصاف اموال مورد مزایده:

سواري سمند دوگانه – بشماره 482 ص 41 ايران 13 – سفيد خاكستري متاليك – مدل 1385 – شماره شاسي 15514277 – شماره موتور 12485221409 نظريه كارشناسي : از وسيله در پاركينگ امين اصفهان بازديد گرديد – باتري وسيله خالي كرده بود لذا بررسي وضعيت موتور و گير بكس مقدور نگرديد – فاقد كپسول سي ان جي بود – چراغ خطر عقب سمت چپ شكسته – گلگير عقب سمت چپ خوردگي داشت – لاستيكها 90درصد سالم بودند – ركاب سمت راست خوردگي داشت قيمت پايه كارشناسي وسيله با توجه به مدل و وضعيت ظاهري آن در بازار روز امروز جهت فروش به صورت مزايده مبلغ 630/000/000 ريال برآورد ميگردد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

19/ 11  /1400 ساعت30 : 10  صبح