سمند تیپ1700 LX EF7 دوگانه سوز رنگ سفید مدل 1390

900000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980210100051
شماره آگهی:
140068460000529229
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

اگهی مزایده خودرو سمند تیپ1700 LX EF7

در راستای اجرای مفاد اجراییه صادره از شعبه 176 دادگاه حقوقی تهرانبه موجب درخواست اجراي حكم به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9909970210100740 محكوم عليه محكوم است به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 892/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا اجرای آن بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه دادرسی29/550/000ریال و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه به مأخذ محکوم به22/608/000ریال مطابق وکالتنامه درحق خواهان صادر می گرددونیم عشردولتی در این خصوص حسب تقاضای محکوم له اموال محکوم علیه به شرح زیر توقیف و به وسیله کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و نظریه طبق ماده 75 ق ا ج ام به طرفین ابلاغ و مصون از اعتراض ماند که قیمت پایه کارشناسی شده به مبلغ 900/000/000 ریال تعیین گردیده است که مال توقیف شده شامل

بسمه تعالي

رياست محترم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران سلام عليكم با احترام و در اجراي دستور قضايي موضوع كلاسه بايگاني 0000284براي ارزيابي سواري سمند با پلاك انتظامي 781ن42ايران 99در محل پاركينگ پاسارگاد نواب واقع در خيابان شقايق منطقه خلازير تهران بازديد و مراتب بشرح ذيل باستحضار ميرساند الف مشخصات وسيله نقليه بازديد شده نوع سواري سيستم سمند تيپ LX EF7 1700 مدل 1390 رنگ سفيد دوگانه سوز شماره شاسي NAACJ1JC7CF062176 شماره موتور 14790053087 ب نقاط آسيب ديده و وضعيت ظاهري وسيله نقليه وسيله نقليه با موتور خاموش بازديد شد نقاط آسيب ديده شامل؛هر دو سپر عقب و جلو نياز به بازسازي كامل دارند هر چهار گلگير عقب و جلو داراي آثار برخورد با جسم سخت و نياز به بازسازي كامل دارند هر چهار درب عقب و جلو ودرب صندوق عقب آثار برخورد با جسم سخت و نياز به بازسازي كامل دارند لاستيك ها حدود 60درصد كارآيي دارند باطري نيازي به تعويض دارد.تودوزي در حدمتعارف مدل است وسابقه بازسازي درب موتور ج اظهار نظر فني:با عنايت به مراتب فوق و با لحاظ وضعيت ظاهري مستلزم بازسازي و مرمت نقاط آسيب ديده با تامين كسري قطعات ولزوم حداقل سرويس اوليه براي راه‌اندازي مجددو داراي حدود شش ماه بيمه نامه معتبر شخص ثالث وبا توجه به شرايط خريدو فروش سواريهاي مشابه در بازار قيمت پايه كارشناسي عادله سواري بازديد شده به مبلغ 900/000/000ريال معادل نود ميليون تومان برآورد وتقديم است

مع الوصف با توجه به صدور اجراییه ومراتب اعلامی فوق خودرو در مزایده مورخ 1400/11/17 ساعت 12 الی 113ظهر از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت در طبقه اول اتاق مزایده بفروش میرسد مزایده باتوجه به قیمت پایه فوق شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود و مبلغ 10 درصد از ثمن فروش نقدا فی المجلس از خریدار اخذ و الباقی ان ظرف یکماه از برگزاری مزایده به حساب دادگستری واریز نماید در غیر اینصور مبلغ ده درصد پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد

دادورز اجرای احکام مدنی خدابخشی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/17 ساعت 12 الی 13ظهر