سمند تیپ ایکس 7 مدل 1384

68000000

توضیحات

شماره پرونده:
9409983821400801
شماره آگهی:
140009460000259325
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرضا
تاریخ صدور:
1400/10/25
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

« آگهي مزايـــده ( نوبــت دوم ) »

با توجه به اينكه در جلسة مزايدة مورخة 1400/9/20 هيچ گونه تقاضائي براي خريد مال مورد مزايده بـه واحد اجراي احكام حقوقي شعبه اجرای احکام شوراهای حل اختلاف شهرضا واصل نشد و محكومٌ له تقاضاي تجديد جلسة مزايده را نـموده است ، لـذا بدينـوسيـله اعلام مي گردد واحد اجراي احكام حقوقي شوراهای حل اختلاف شهرضا در نظر دارد در ارتباط با پروندة كلاسة 0001101 اجرا شورا یکدستگاه خودرو سواری سمند به مشخصات شماره انتظامی 736 س 67 ایران 53 تیپ ایکس 7 مدل 1384 دارای شماره موتور 128429267وشاسی 14510352طبق نظر کارشناسی 1-وضعیت اتومبیل درزمان معاینه –سواری دارنده مشخصات بالا ازنظر اسکلت سالم است اما اطراف احتیاج به صافکاری ورنگ آمیزی دارد –لاستیک ها براثر استمرار توقف خاصیت لاستیکی خودرا از دست داده است –رنگ امیزی به علت مداومت دربرابر نورخورشید ،سوختگی دارد لازم به ذکر است که چون درهای اتومبیل بسته وکلید آن دراختیار مسول پارکینگ نبود معاینه یبیشتر مقدور نشد را به مبلغ 680/000/000ریال از طریق مزایده به فروش رساند قیمت مزایده از قیمت کارشناسی شروع وبه کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد و قبول نموده است به فروش می رسد.در صورتي كه مامور اجرا؛پرداخت بهاي اموال را به وعده قرار دهد،برنده مزايده بايد 10 درصد بها را في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد و مابقي وجه مزايده با تشخيص مامور اجرا حداكثر ظرف مدت يك ماه از برنده مزايده اخذ خواهد شد.در صورتيكه برندة مزايده ، در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد، سپردة او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد . از كسانيكه مايل به شركت در جلسة مزايده نوبت دوم مي باشند دعوت مي شود در روز دو شنبه مورخ 1400/11/16ساعت 11 صبح در محل اجراي احكام حقوقي شعبه شوراهاشهرضا حضور به هم رسانند . ضمناً متقاضيان مي توانند قبل از تاريخ فوق در واحد اجراي احكام حضور يافته ، از خصوصيات و مشخصات مال مذكور در نظرية كارشناس مطلع شوند و در مدت 5 روز قبل از روزي كه براي فروش معين شده است اموالي كه آگهي شده را ملاحظه نمايند ./پ

فاطمه پورکرمان

مدیر اجرای احکام شوراهای حل اختلاف شهرضا

تذکرات:

1-مزایده راس ساعت مقرر(11صبح )دراتاق شماره 12 اجرای احکام شوراهای حل اختلاف شهرضا برگزار می گردد وتاخیر به هرنحو وبه هردلیل قابل قبول نمی باشد.

2-خریداران وشرکت کنندگان درمزایده می بایست ثبت نام درسامانه ثنا انجام داده با شند وتصویری ازبرگ ثبت نام به همراه اصل کارت ملی وشناسایی خودرا همراه داشته باشند .

3-شرکت کنندگان درمزایده و خریداران می بایست طی لایحه ای درخواست خود مبنی بر خرید مال وآگاهی داشتن از شرایط ،قیمت و توصیف مال مورد مزایده را به اجرای احکام اعلام نمایند

4-خریداران می بایست قبل از حضور درجلسه وحداکثر یک روز قبل از آن 10 درصد پایه مزایده را به مبلغ 68/000/000ریال به شماره شبا حساب سپرده دادگستری استان اصفهان به شماره 110100004061012907670593 باشناسه پرداخت 906108100100079409983821400801واریز نماید واصل فیش واریز ی که به تایید امورمالی دادگستری شهرضا رسیده را همراه داشته باشند.

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخ 1400/11/16ساعت 11 صبح