سلاح شکاری

500000000

توضیحات

140012920000702929

140012460000245504
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان آباده

1400/10/12

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده نوبت اول

در پرونده کلاسه 0000369 این اجرای احکام به موجب دادنامه شماره 140012390001776348 شعبه اول دادگاه حقوقی آباده و اجراییه مربوط خانم سروگل احمدی دوست فرزند خلیفه حسن 2-محمد حسین  3- نگین زهرا و4- نازنین فاطمه طاهر زاده فرزندان علی اصغر به پرداخت 374/650 عدد سکه بهار آزادی ( بابت باقی مانده محکوم به) از ماترک اموال مورث خویش در حق خانم سهیلا احمدی  و پرداخت 10/050/000ریال نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم گردیده اند  و در قبال باقی مانده محکوم به یک قبضه سلاح شکاری به مشخصات گلوله زنی بلند کالیبر 7/92 مدل گلنگدنی شماره ( ص9920) ساخت ایران دارای مجوز حمل از سپاه توقیف و به مبلغ 500/000/000 ریال برابر نظریه کارشناس سلاح ارزیابی شده و ارزیابی مذکور مصون از اعتراض مانده . در نظر است در مزايده حضوري 4 شنبه مورخ 1400/10/29 ساعت 10 تا 11 صبح در این شعبه نسبت به فروش آن اقدام گردد . مراتب آگهي می شود  و خريدار می تواند تا 5 روز قبل از روز مزایده با مراجعه و هماهنگی با این اجرا نسبت به بازدید آن اقدام نماید . مزايده از قيمت ارزيابي شده شروع می شود . مال متعلق به كسي است كه بالا ترين قيمت را قبول نمايد . برنده مزايده مكلف است ظرف یک هفته نسبت به پرداخت کل قيمت مال اقدام و حداقل10% آنرا في المجلس به عنوان سپرده ( یا چک تضمین شده بانکی در وجه دادگستری آباده ) به قسمت اجرا تسليم نمايد. محکوم لها مي تواند مانند سايرين در امر مزايده شركت نمايد  اما مامورين اجرا وكساني كه مباشر امر فروش هستند و اقربا آنان تا درجه سوم سببي و نسبي نمي توانند در امر خريد شركت نمايند . هزینه های نقل و انتقال و بدهی های احتمالی به عهده خریدار میباشد .

 

مدیر اجرای مدنی دادگستری آباده- فرشاد نعمت الهی   

اطلاعات بیشتر

مهلت

شنبه مورخ 1400/10/29 ساعت 10 تا 11 صبح