سر قفلی یک مغازه واقع درميدان امام خميني(ره)-خيابان لاله زار جنوبي-كوچه تئاتر- پاساژ 110 – طبقه دوم واحد شماره 60

20000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9009982165501087
شماره آگهی:
140068460000527610
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

اصلاحيه آگهي شماره140068460000521647مورخ1400/10/22

آگهي مزايده

موردمزايده : 63/79(شصت وسه سهم وهفتادونه صدم سهم مشاع سرقفلي ازيكصدسهم مشاع سرقفلي) از چهار دانگ مشاع از شش دانگ مشاع از يك باب مغازه( چهاردانگ مشاع از ششدانگ سرقفلي مغازه) به پلاك ثبتي يك فرعي از 38 و 34 اصلي بخش 2 تهران واقع در نشاني: ميدان امام خميني، خيابان لاله زار جنوبي، كوچه تاتر، پاساژ 110، طبقه دوم واحد شماره 60به مبلغ محكوم به 12/758/903/600ريال(به نرخ روز)

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 9901418/3ج با موضوع محكوميت آقاي رامين برازنده به پرداخت مهريه به تعداد 105/75 قطعه سكه تمام بهار ازادي (قيمت سكه به دليل نوسانات بازار ارز و سكه در كشور در روز مزايده از بانك مركزي استعلام مي گرديدمورخ1400/10/22مبلغ120/500/000ريال مي باشد. ) و پرداخت مبلغ 1/028/600 ريال بابت هزينه دادرسي ومبلغ15/000/000ريال بابت هزينه كارشناسي مجموعا”مبلغ13/762/500/000ريال در حق محكوم له خانم مهري طاهرزاده سهي و پرداخت مبلغ688/125/000ريال بابت هزينه نيم عشراجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به يك ملك متعلق به محكوم عليه توقيف؛ ملك به پلاك ثبتي يك فرعي از 38 و 34 اصلي بخش 2 تهران موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

با سلام و احترام،عطف به كلاسه پرونده به شماره بايگاني پرونده 9901418 مورخ 17/7/1400 و قرار صادره مبني بر « ارزيابي سرقفلي چهاردانگ از ششدانگ يك باب مغازه » به نشاني: تهران-ميدان امام خميني(ره)-خيابان لاله زار جنوبي-كوچه تئاتر- پاساژ 110 – طبقه دوم واحد شماره 60- اينجانبان هيئت كارشناسي منتخب از ملك به نشاني مذكور بازديد به عمل آورده و نظريه كارشناسي به شرح زير تقديم مي گردد : مشخصات ثبتي : به موجب تصوير سند اجاره به شماره 119429 مورخ 26/11/1382 دفتر اسناد رسمي شماره 154 ، موجرين : آقايان رحمانعلي شعباني و رضا شعباني و عبدالحسين يعقوبي و مستاجرين : آقاي رامين برازنده به نسبت چهاردانگ از شش دانگ مشاع و خانم روناك برازنده به نسبت دو دانگ از شش دانگ مشاع مورد اجاره عبارتست از يك باب مغازه جزء پلاك ثبتي يك فرعي از 38 و 34 اصلي بخش 2 تهران واقع در طبقه دوم به شماره داخلي 60 به نشاني فوق الذكر از مورد ثبت 3 جلد سند مالكيت صفحات 277 و 154و 254 دفاتر 40 و 1561 و 124 به شماره هاي ثبت 4429 و 234898 و 12590 كه به شغل فروش و خدمات تلفن اجاره داده شده است. توصيف اجمالي : ملك مورد ارزيابي واقع در نشاني فوق الذكر يك باب مغازه با مساحت حدود 13 متر مربع دهانه 20/3 متر و ارتفاع كف تا سقف 3 متر ،كف مغازه سنگ،ديوارها با پوشش لمينيت و قفسه بندي، سقف كاذب،مغازه داراي درب شيشه اي و ويترين شيشه اي يكسره و در انتهاي راهرو غربي قرار دارد ، و در حال حاضر با شغل فروش و خدمات تلفن مورد بهره برداري توسط مستاجر مي باشد. نظريه هيئت كارشناسي : با عنايت به مشروحه فوق الذكر ،موقعيت و دسترسي،نوع كاربري تجاري،فارغ از مسائل ثبتي و حقوقي،بدون لحاظ هرگونه ديون و تعهدات،نداشتن معارض،نداشتن منعي براي نقل و انتقال ،وفق درخواست قاضي محترم به نظر اين هيئت كارشناسي ارزش چهاردانگ مشاع از ششدانگ سرقفلي مغازه موصوف طبق تقويم روز و لحاظ قيمت روز به مبلغ 20،000،000،000 (بيست ميليارد ميليون) ريال معادل دو ميليارد تومان تعيين و اعلام مي گردد. ** درخاتمه مطابق ماده 11 تعرفه دستمزدكارشناسان رسمي دادگستري مصوب 25/12/98 قوه قضائيه دستمزد كارشناسي براي كارشناس به مبلغ 19.600.000 ريال معادل يك ميليون نهصد و شصت هزار تومان و در نهايت براي سه كارشناس به مبلغ 58.800.000 ريال مي باشد ، ضمنا مبلغ 30/000/000 ريال علي الحساب به حساب كانون واريز شده است.

موردمزايده : 63/79(شصت وسه سهم وهفتادونه صدم سهم مشاع سرقفلي ازيكصدسهم مشاع سرقفلي) از چهار دانگ مشاع از شش دانگ مشاع از يك باب مغازه( چهاردانگ مشاع از ششدانگ سرقفلي مغازه) به پلاك ثبتي يك فرعي از 38 و 34 اصلي بخش 2 تهران واقع در نشاني: ميدان امام خميني، خيابان لاله زار جنوبي، كوچه تاتر، پاساژ 110، طبقه دوم واحد شماره 60به مبلغ محكوم به 12/758/903/600ريال(به نرخ روز)

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1400/11/09 ساعت 10/30 الي 10/45 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست في المجلس، ده درصد قيمت كارشناسي را طي يك فقره چك بانكي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در صورت عدم پرداخت الباقي ثمن مورد مزايده در مهلت مقرر، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/09 ساعت 10/30 الي 10/45