سر قفلی یک آپارتمان مسکونی ویک مغازه ی زیر پله واقع در خیابان انقلاب- پیچ شمیران- ابتدای خیابان شریعتی- پلاک های 6 و 8،

51000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980226800863
شماره آگهی:
140068460000529218
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

به موجب گزارش اصلاحی تقسیم مال مشاع شماره 99/119 مورخ 1399/02/31 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی تهران و در پرونده اجرایی کلاسه 0000712/ج 3 دعوی خواهان آقای علی عبّاس زاده و غیره به طرفیت آقای مرتضی عبّاس زاده خانقشلاقی حکم به تقسیم پلاک ثبتی 5876/182 و 5999/3 بخش 2 تهران صادر گردیده است که در این خصوص مراتب جهت ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و به شرح شرح ذیل توصیف اجمالی و ارزیابی گردیده است.

رياست محترم شعبه سوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

با سلام

احتراماً؛ عطف به پرونده اجرایی کلاسه 0000712/ج 3 موضوع دادخواست آقای علی عبّاس زاده و غیره به طرفیت آقای مرتضی عبّاس زاده خانقشلاقی، اینجانبان کارشناسان منتخب از محل وقوع ملک به نشانی تعرفه شده خیابان انقلاب- پیچ شمیران- ابتدای خیابان شریعتی- پلاک های 6 و 8، بازدید به عمل آورده و پس از بارها مذاکره تلفنی با طرفین پرونده و اخذ مستندات و استعلام به عمل آمده از شهرداری منطقه 7، نتیجه به شرح ذیل به استحضار می رسد :

سابقۀ ملک :

الف) به موجب تصویر درخواست شماره 4473- 74/7/12 متولّی موقوفه عذرا نوّاب جواهری از دفترخانه 153 تهران ارائه شده از سوی خواهان مبنی بر تنظیم سند اجاره به نام مستأجرین آقای مرتضی عبّاس زاده خان قشلاقی و وراث قانونی مرحوم غفور عبّاس زاده خان قشلاقی هر یک نسبت به سه دانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان شامل سه اطاق، سالن، راهرو و سرویس بهداشتی به انضمام یک انباری روی بام و دو سرویس بهداشتی (مساحت 20 مترمربع) از پلاک ثبتی 5876/182 به مساحت تقریبی 146 مترمربع و مدت اجاره از تاریخ 74/3/1 تا 77/2/31 جهت انتقال به کارگاه سیلک به مدت سه سال با توضیح اینکه زیر پله مربوط به آپارتمان به مساحت تقریبی 9/5مترمربع در یَد مستأجرین فوق و به صورت آبمیوه فروشی است، می باشد.

ب) به موجب تصویر درخواست متولّی موقوفه عذرا نوّاب جواهری از دفترخانه 153 تهران، ارائه شده از سوی خوانده مبنی بر تنظیم سند اجاره به نام مستأجرین آقای مرتضی عبّاس زاده خان قشلاقی نسبت به سه دانگ و وراث مرحوم غفور عبّاس زاده خان قشلاقی نسبت به سه دانگ، مورد اجاره ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان شامل سه اطاق و سالن، راهرو و سرویس بهداشتی به انضمام یک انباری روی بام (20 مترمربع) از پلاک ثبتی 5876/182 و 5999/3 بخش 2 تهران حدود 146 مترمربع و مدت اجاره از 80/3/1 لغایت 83/2/31، می باشد.

ج) به موجب تصویر درخواست متولّی موقوفه عذرا نوّاب جواهری از دفترخانه 153 تهران ارائه شده از سوی خوانده مبنی بر تنظیم سند اجاره به نام مستأجرین آقای مرتضی عبّاس زاده خان قشلاقی نسبت به سه دانگ، خانم رفیقه فرمندی نسبت به دو دانگ و آقای امین عبّاس زاده نسبت به یک دانگ، مورد اجاره یک باب مغازه زیر پله از پلاک ثبتی 5876/182 و 5999/3 به مساحت 9/5 مترمربع و مدت اجاره از 80/3/1 لغایت 83/2/3 می باشد.

د) به موجب تصویر سند رسمی اجاره به شماره 102306- 75/12/14 دفترخانۀ اسناد رسمی 153 تهران، موجر موقوفۀ عذرا نوّاب جواهری، مستأجر 3 نفر، آقای مرتضی عبّاس زاده خان قشلاقی نسبت به سه دانگ، بانو رفیقه فرمندی بهشت نسبت به دو دانگ به انضمام ثمینه اعیانی یک دانگ دیگر و آقای امین عبّاس زاده خان قشلاقی نسبت به یک دانگ به استثناء ثمینه اعیانی آن و مورد اجاره ششدانگ یک واحد آپارتمان شامل سه اطاق، سالن، راهرو و سرویس بهداشتی به انضمام یک باب انباری روی بام (به مساحت 20 مترمربع) صرفاً به منظور شغل کارگاه چاپ سیلک اسکرین به اجاره داده شده، مدت اجاره سه سال از 74/3/1 لغایت 77/2/31 از قرار ماهیانه دویست هزار ریال تعیین گردیده است.

ه) حسب تصویر سند رسمی صلح حقوق به شمارۀ 102307- 75/12/14 دفترخانه 153 تهران مصالح خانم نجیبه محمد پور خان قشلاقی و غیره، متصالح آقای مرتضی عبّاس زاده خان قشلاقی نسبت به سه دانگ و بانو رفیقه فرمندی نسبت به دو دانگ و مورد صلح کلیۀ حقوق فرضیه و متصوره مصالحان مزبور از تمامی پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک واحد آپارتمان تجاری جزء پلاک ثبتی 5876/182 و 5999/3 بخش 2 تهران …

و) مطابق تصویرنامه شمارۀ 98/143 مورخۀ 98/7/5 دفتر موقوفه مدرسه و مسجد محمودیه به طرفیت مستأجرین موقوفه عذرا نوّاب جواهری آقای مرتضی عبّاس زاده و شرکاء، ملک مورد تصرف در خیابان انقلاب- ابتدای خیابان شریعتی- پلاک های 6 و 8، یک باب مغازه و یک واحد آپارتمان بوده که علیرغم پیگیری های به عمل آمده، هیچ گونه اجاره ای به موقوفه پرداخت ننموده و …

ز) به موجب نامه شمارۀ 507/21395 مورخ 1400/7/4 شهرداری منطقۀ 7 در خصوص پلاک ثبتی 5876/182، طبقۀ همکف به مساحت مجموع 146 مترمربع که از این مقدار 4 واحد تجاری با مساحت تقریبی 141 مترمربع و راه پله اصلی ساختمان جهت دسترسی به طبقۀ اوّل، 5 مترمربع و در خصوص تجاری ها، تجاری با پلاک 6 بسته و فاقد فعالیت و مابقی واحدها (اغذیه فروشی با پلاک 339 از بَر انقلاب و عطاری با پلاک 2 و اغذیه فروشی با پلاک 4 از بَر شریعتی) مشغول به فعالیت می باشند. طبقۀ اوّل با مساحت مجموع 154/5 مترمربع که از این مقدار 149/5مترمربع به صورت یک واحد متروکه و فاقد فعالیت و 5 مترمربع فضای راه پله می باشد (اختلاف مساحت طبقۀ اوّل با همکف مربوط به 8/5 مترمربع پیش آمدگی سمت گذر شریعتی می باشد)، طبقۀ دوّم (نیم طبقه در پشت بام) با مساحت 22 مترمربع شامل یک اتاق خالی و بدون فعالیت و یک واحد سرویس بهداشتی می باشد.

مشخصات ظاهری ملک :

حسب بازدید به عمل آمده، مورد کارشناسی تعرفه شده عبارتست از :

1- مغازۀ زیرپله با پلاک شهرداری 6 که مطابق سوابق به مساحت 9/5مترمربع با کف و دیوار سنگ، کرکرۀ حفاظ آهنی و انشعابات آب و برق مستقل و فاقد گاز شهری با عرض داخلی ورودی حدود 1/5متر، عمق داخلی حدود 5/20 متر، ارتفاع از کف تا زیر سقف حدود 3/40متر به ارتفاع از کف تا زیر بالکن حدود 2/10 متر، عمق بالکن حدود یک متر و عرض بالکن حدود 2/60 متر می باشد.

2- آپارتمان طبقۀ اوّل شامل فضای راه پله و راهرو با کف سنگ و موزائیک و دیوار کنیتکس، سرویس ایرانی با کف سرامیک و دیوار قسمتی سرامیک و بقیه کنیتکس، سالن با کف موزائیک و دیوار کنیتکس و سه اتاق یکی با کفپوش و دو اتاق دیگر با کفپوش موزائیک و دیوار کنیتکس و بالکن و نیم طبقۀ دوّم نیز شامل فضای راه پله و سرویس با کف سرامیک و دیوار قسمتی سرامیک و بقیه کنیتکس و یک اتاق با کف موزائیک و دیوار کنیتکس می باشد.

نظریۀ کارشناسی :

با عنایت به موارد مشروحۀ فوق و مساحت و در نظر گرفتن کلیۀ عوامل مؤثر در قضیه و فارغ از موارد ثبتی و حقوقی مترتب بر ملک و مدارک ارائه شدۀ آن و فارغ از بحث اصالت اسناد و مدارک ارائه شده و استحقاق یا تعلق سرقفلی مورد کارشناسی به شرح فوق به اشخاص مورد اشاره (که اظهارنظر در این خصوص از صلاحیت هیأت خارج است) و بدون احتساب هر گونه بدهی و تعهدات به شهرداری، بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی،

الف) صرفاً ارزش سرقفلی مغازۀ زیر پله به شرح فوق به مبلغ 12/350/000/000 ریال (دوازده میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال) معادل یک میلیارد و دویست و سی و پنج میلیون تومان

ب) صرفاً ارزش سرقفلی آپارتمان به انضمام نیم طبقه به شرح فوق به مبلغ 51/000/000/000 ریال (پنجاه و یک میلیارد ریال) معادل پنج میلیارد و یکصد میلیون تومان جهت فروش از طریق اجرای احکام برآورد و اعلام می گردد.

مقرر گردید سرقفلی های فوق در روز یکشنبه مورخه 11/24/ 1400 از ساعت 11 الی 11/30 از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در تهران خیابان سپهبد قرنی به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از خریدار اخذ و مابقی ثمن را خریدار مکلف است حداکثر ظرف مهلت یکماه از تاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و قبض آن را به این اجراء تحویل نماید در غیر اینصورت ده درصد دریافتی به نفع دولت ضبط و مراسم مزایده تجدید خواهد شد طالبین می توانند پنج روز قبل از مراسم مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعت تا ترتیب بازدید از مورد مزایده را فراهم نماید.

اجرای احکام مجتمع قضایی شهید بهشتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

11/24/ 1400 از ساعت 11 الی 11/30