سر قفلی دو باب مغازه واقع در تهران ، خيابان خيام ، ميدان پانزده خرداد ، بازار بزرگ دلگشا طبقه مثبت دو

81000000000

توضیحات

9409980214000528

140068460000533415
اجراي احكام شعبه 191 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/10/28

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

 

اگهی مزایده اموال غیر منقول

 

بموجب پرونده کلاسه 950146 ج    و دادنامه صادره از شعبه  191  دادگاه عمومی تهران محکوم له علی اصغر  کمیجان بزچلوئی  و محکوم علیه علی اصغر محسنی محکوم است به پرداخت 45/186/638/257 ریال از بابت محکوم به پرونده اجرایی 950146 ج شعبه 191 و همچنین از بابت محکوم به پرونده اجرایی به شماره 940359 ج شعبه178 به میزان 12/575/426/714 ریال  و همچنین از بابت محکوم به پرونده اجرایی  950087 ج شعبه 184 به میزان 11/022/492/970 ریال و همچنین از بابت مطالبات شرکت دلگشا به عنوان صاحب ملکیت سرقفلی ها  دایر بر توقیف و فروش اموال متعلق به محکوم علیه  شامل  شش دانگ سر قفلی  دو باب مغازه  اموال مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت 9الی10 مورخ  1400/11/09  در محل دفتر مزایده م ق ش مطهری  از طریق مزایده از قیمت  81/000/000/000  ریال نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است  /

موضوع  مزایده  سرقفلي دو باب ملك تجاري

با سلام

احتراماً بازگشت به قرار كارشناسي صادره در پرونده با شماره اجرايي 950146/191 ش ج درخصوص دعوي محكوم له  آقاي علي اصغر كميجان بزچلوئي به طرفيت محكوم عليه ، آقاي علي اصغر محسني مبني بر ارزيابي سرقفلي دو باب ملك تجاري جهت مزايده ، اينجانب پس از اطلاع از موضوع و حضور در دادگاه و مطالعه پرونده ، به محل وقوع ملك واقع در تهران ، خيابان خيام ، ميدان پانزده خرداد ، بازار بزرگ دلگشا مراجعه و بازديد نمودم كه ذيلاً گزارش آن و نظريه كارشناسي تقديم ميگردد :

 

الف- مشخصات ثبتي ملك

بر اساس نامه شركت توسعه ساختماني دلگشا به شماره 307/د/00 مورخ 1400/9/17 اين شركت ، سرقفلي مغازه هاي شماره 116 به مساحت 11 متر مربع و شماره 111 به مساحت 8/65 متر مربع هر دو واقع در طبقه مثبت دو بازار بزرگ دلگشا را به آقاي علي اصغر محسني منتقل نموده است و مالكيت عرصه و اعيان مغازه هاي فوق متعلق به اين شركت است . همچنين كد شناسايي عرصه ملك 000 -003 -13336 بوده و در پهنه S111 قرار دارد .

 

ب- مشخصات فني اعياني

مغازه هاي مذكور در طبقه مثبت دو ساختماني جنوبي و 10 طبقه ( 6 طبقه زيرزمين + همكف + 3 طبقه روي آن ) واقع است . مغازه شماره 116 در اختيار مستأجر محكوم عليه ميباشد و به شغل فروش پوشاك مشغول است و داراي درب ورودي شيشه اي  كف پاركت و ديوارها نقاشي شده ميباشد . مغازه شماره 111 داراي درب ورودي شيشه اي ، كف سراميك و ديوارها نقاشي شده و داراي قفسه بندي بوده و در زمان بازديد تخليه بود . همچنين ارتفاع هر دو مغازه 4 متر بوده و مغازه ها داراي انشعاب برق مستقل و فاقد آب و گاز ميباشد

 

ارزش متعارف روز ششدانگ سرقفلي مغازه هاي مذكور جهت پايه مزايده به شرح ذيل ميباشد .

1- مغازه شماره 116 به مساحت 11 متر مربع برابر مبلغ 46/000/000/000 ريال ( معادل چهار ميليارد و ششصد ميليون تومان ) برآورد و پيشنهاد ميگردد .

1- مغازه شماره 111 به مساحت 8/65 متر مربع برابر مبلغ 35/000/000/000 ريال ( معادل سه ميليارد و پانصد ميليون تومان ) برآورد و پيشنهاد ميگردد که جمع ارزش هر دو مغازه به میزان 81/000/000/000 ریال می باشد/ضمنا اعلام موافقت شرکت ساختمانی دلگشا  جهت فروش و مزایده به عنوان صاحب مالکیت سر قفلی مغازه های فوق الذکر با پرداخت 15 در صد از کل قرار داد اولیه اجاره و مبلغ نهایی مزایده و پرداخت دو درصد از کل رقم مزایده به عنوان مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی با شرکت طی نامه به شماره 307/د/00 مورخه 1400/09/17 اخد شده است /

 

دادورز اجرای احکام شعبه 191 دادگاه حقوقی تهران

صدری

اطلاعات بیشتر

مهلت

9الی10 مورخ  1400/11/09