سرقفلی یک باب مغازه خیابان ۱۵ خرداد

رایگان

توضیحات

شماره پرونده:
9809980010700333
شماره آگهی:
140168460000552440
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/07
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0101050 له خلیل عباس زاده، فریده جبوری عباسی علیه سروش عباس زاده، سپهر عباس زاده، مریم پاسدار مبنی برتقسیم ترکه شامل ملک دارای پلاک ثبتی 5939/1 بخش 8 تهران در صورت عدم تقسیم، فروش و تقسیم بهای آن بین وراث پس از پرداخت و تادیه حقوق و دیون و تعهداتی که به ترکه متوفی تعلق می گیرد، به همین منظور ملک موصوف به نشانی ملک تهران ، خیابان ۱۵ خرداد ، پله نوروزخان ، کوچه معظم الدوله ، سرای نصیری ، طبقه همکف ، پلاک ۱/۲ به منظور فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت. سرقفلی یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۵۹۳۹/۱ بخش ۸ تهران و ساختمان دارای طبق تصویر نامه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ متولی قسمت وقفی و مالکین قسمت ملکی خطاب به شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ،ابرازی سرقفلی ملک یک باب مغازه از پلاک ثبتی ۱ فرعی از ۵۹۳۹ اصلی واقع در بخش ۸ تهران به نشانی: تهران، خیابان ۱۵ خرداد پله ،نوروزخان ،کوچه معظم ،الدوله پلاک ،۹۰ طبقه ،همکف حجره ۱/۲ بالسويه متعلق به وراث مرحوم آقای لطف الله عباس زاده و آقای حسین عباس زاده بوده و فروش و واگذاری آن اعم از وقفی و ملکی به شرط پرداخت رضایت مالکانه بلامانع می باشد. سایر موارد به شرح سند مذکور طبق تصویر نامه شماره ۱۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ موقوفه مرحوم ابوالصدق ،ابرازی گواهی شده است سرقفلی پلاک ۱/۲ واقع در سرای نصیری بالسویه متعلق به آقای لطف اله عباس زاده و آقای حسین عباس زاده می باشد. سایر موارد به شرح سند مذکور. طبق تصویر قرارداد اجاره عرصه و اعیان تجاری شماره ۹۱/۷۰۵۱۰۰۰۲۳/۹/۲۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ سازمان اوقاف و امور خیریه ابرازی، موجر موقوفه حاج عبداله ،ابوالصدق مستاجرين بالسویه آقای لطف اله عباس زاده و آقای حسین عباس زاده و موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره ۴ دانگ مشاع عرصه و سه دانگ مشاع اعیان یک باب مغازه با بالکن به مساحت ۱۱/۰۷ مترمربع و بالکن به مساحت ۳/۵۰ متر مربع از موقوفه واقع در بازار نوروزخان سرای نصیری همکف پلاک ۱/۲ با حدود شمالا: ۴/۱ متر به مجاور، جنوبا ۴/۱ متر به مجاور شرقا ۲/۷ متر به ،راهرو غربا ۲/۷ متر به مجاور به منظور استفاده مغازه دکان) – بنکداری چای باشد. سایر موارد به شرح سند مذکور میباشد. آدرس :ملک تهران ، خیابان ۱۵ خرداد ، پله نوروزخان ، کوچه معظم الدوله ، سرای نصیری ، طبقه همکف ، پلاک ۱/۲ طبق بازدید مغازه مورد نظر در طبقه همکف سرای نصیری ساختمان قدیمی ساز ۵ طبقه شامل دو طبقه زیرزمین بعلاوه طبقات همکف اول و دوم قرار دارد مغازه دارای عرض داخلی حدود ۲/۷ ،متر عمق داخلی حدود ۴/۱ متر و ارتفاع حدود ۳/۵ متر بوده انتهای مغازه دارای بالکن با عرض داخلی حدود ۲/۷ متر و عمق داخلی حدود ۱/۳ متر و ارتفاع روی بالکن حدود ۱/۴ متر می باشد. پوشش کف و بدنه مغازه سرامیک بوده و عرض راهروی جلوی مغازه حدود ۱/۴ متر میباشد در زمان بازدید مغازه که فاقد فعالیت بود. حدود رسیدگی و اعلام نظر کارشناس رسیدگیهای به عمل آمده و اعلام نظر کارشناسی به شرح آتی مبتنی بر بررسی تصاویر و مدارک و اطلاعات موجود در پرونده و ابرازی طرفین میباشد بدیهی است چنانچه بعد از تحریر این گزارش و ارائه نظریه کارشناسی مدارک و مستندات و اطلاعات متکی به اسناد قابل قبول دیگری ارائه گردد که در نتیجه گیری حاصله و نظریه کارشناسی مؤثر واقع گردد؛ مسئولیتی متوجه این بررسی و نظریه کارشناسی صادره نبوده و رسیدگی به آنها خارج از حدود و شمول اقدامات انجام شده میباشد و در صورت دستور مقام محترم قضایی نظریه تکمیلی ارائه. گردد. همچنین مسئولیت ناشی از هرگونه ادعای جعل و مخدوش بودن یا نابرابری مدارک ابرازی نسخ اصلی و رونوشتها و انکار و تردید به دلایل با اسناد ارائه شده متوجه ابراز کننده مدارک اطلاعات و دلایل میباشد. بررسی صحت سقم و اصالت اسناد و مدارک ،ابرازی استعلام ،ثبتی واگذاری ملک یا قسمتی از آن به غیر از طریق قولنامه وكالتنامه و … و در رهن یا بازداشت بودن ،ملک وجود هر گونه تعارض یا تداخل ثبتی با اینجانب نمیباشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهای لازم می بایست اخذ گردد نظریه کارشناسی: ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلی مغازه پلاک ۱/۲ طبقه همکف سرای نصیری واقع در کوچه معظم الدوله برابر ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ سی و پنج میلیارد ریال براورد و اعلام میگردد. مزایده در تاریخ روز 1401/10/18 از ساعت 09:00 تا 09:30 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 برگزار میگردد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/18