سرقفلی یک باب مغازه به مساحت 235.91 متر مربع به صورت سوله و انباری واقع در میدان امام خیابان شهدا -سرگذر-کوچه کاه فروشهای یک پلاک 23

53561975

توضیحات

شماره پرونده:
9709988111801072
شماره آگهی:
140028460000113921
شعبه صادر کننده:
شعبه پنجم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگـهی مـزایـده نوبت دوم

مورد مزایده 18.66 شعیر از 96 شعیر از سرقفلی واقع در خیابان شهدا

در پرونده کلاسه 9900157 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 10محاکم دادگستری همدان –شعبه 5اجرای احکام مدنی

محکوم له :حمید حدادی

محکوم علیه:سید سعید نوربخش بروجردیان

محکوم به :حدود پرداخت، مبلغ 472.500.000 تومان بابت اصل خواسته ونیم عشر دولتی برابر قانون

آدرس مورد مزایده : همدان –میدان امام خیابان شهدا -سرگذر-کوچه کاه فروشهای یک پلاک 23

لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست{ محكوم له } اقدام به توقیف نموده است

ارزیابی مورد مزایده : در مورخه31-5-1400 به مبلغ 53.561.975.000ریال به میزان 18.66 شعیر میباشد.

مشخصات ملک:

سرقفلی یک باب مغازه به مساحت 235.91 متر مربع به صورت سوله و مساحت انباری 11.56 متر مربع مساحت دستشویی 1.94 متر مربع طبق نقشه برداری که در حال حاضر ملک در تصرف مستاجر به عنوان مغازه پلاسکو فعال میباشد.

.لذا این اجراء بتاریخ 24-11-1400 ساعت 8.30الی 9صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید. متقاضیان جهت جلوگیری از اطاله دادرسی برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720 یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست 10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایندکه در صورت برنده نشدن به آنها عودت خواهد شد.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

یک نسخه در تابلو اعلانات الصاق گردید

رونوشت ریاست محترم واحد ارجاعات جهت الصاق در محل.

اطلاعات بیشتر

مهلت

24-11-1400 ساعت 8.30الی 9صبح