سرقفلی یک باب مغازه بمساحت 19/17 متر مربع واقع در خیابان ستارخان -خیابان شادمان – نرسیده به خیابان نصرت -پلاک 205

29000000000

توضیحات

9909980228800303

140068460000565443
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

1400/11/17

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

به نام خدا

بموجب پرونده اجرایی0001157مطروحه در اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدنی صادره از شعبه 28  محکوم علیه آقای سید حسین موسوی محکوم  به پرداخت مبلغ4/051/177/819  ریال درحق محکوم له آقای حسن زارع گاریزی و نیز پرداخت مبلغ 202/558/891 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است و درپرونده اجرایی 0001158 مطروحه در اجرای احکام  شعبه 28 نیزمحکوم علیه آقای سید حسین موسوی محکوم به پرداخت مبلغ 28/789/647/237 ریال در حق محکوم له آقای حسن زارع گاریزی و نیز پرداخت مبلغ 1/439/482/362 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت که جمعا مبلغ 32/840/825/056 ریال در حق محکوم له ومبلغ 1/642/041/253 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم گردیده لذا در راستای وصول محکوم به حسب تقاضای محکوم له ارزیابی و تعیین ارزش سرقفلی یک باب مغازه واقع در خیابان ستارخان -خیابان شادمان – نرسیده به خیابان نصرت -پلاک 205  وپس از ارائه نظریه توسط کارشناس رسمی دادگستری به میزان محکوم به از ملک موصوف به فروش میرسد.

الف)مستندات ابرازی :اجاره نامه شماره 117793 مورخه 1390/8/30 و صلح سرقفلی 217792 مورخ 93/8/30 دفتر اسناد رسمی 55 تهران که به موجب آن فیمابین موجرین (خانم اشرف کاشانی و…)و مستاجرین (آقایان سید حسین و سید امین هردو موسوی )با موضوع اجاره ،شش دانگ یک باب مغازه قطعه پنجم تفکیکی مفروز از پلاک های ثبتی 17 و 18 فرعی از 2278 اصلی واقع در بخش 10 تهران ثبت شده ذیل شماره 155978 صفحه 385 دفتر جلد 967 املاک به شماره چاپی 340448 واقع در نشانی فوق الذکر که برای شغل تعمیر و سیم پیچی جاروبرقی و چرخ گوشت و با حدود معینه وبر مبنای سایر مشخصات و شروط مندرج در قرارداد مذکور به صورت استیجاری و بمدت یکسال شمسی از اول آذر ماه سال 1390 با مال الاجاره مبلغ 6/000/000 ریال واگذار گردیده است. بر اساس مندرجات صورت مجلس تفکیکی 14040 -60/8/1 و اصلاحیه 31787 -75/5/27 مساحت قطعه پنجم 19/17 متر مربع  ودر فیش عوارض و نوسازی مساحت قطعه مذکور 26/42 متر مربع قید شده است.

ب)مشخصات و متعلقات ملک:مطابق بازدید به عمل آمده موضوع کارشناسی عبارت است از یک باب مغازه واقع در طبقه همکف ساختمان دو طبق دارای اسکلت فلزی و سقف طاق ضربی با قدمت بیش از 40 سال مساحی فضای داخلی (فرش انداز)بابعاد(5/35 *2/9 )متر مربع به ارتفاع مفید 4 متر یک دهنه بر خیابان اصلی و بالکن (بابعاد2/9 *2/5 )متر مربع به ارتفاع 1/70 متر مربع می باشد. درب ورودی دارای چارچوپ آهنی با شیشه ساده با حفاظ کرکره برقی الومینیومی می باشد.کف مغازه سرامیک و نمای داخلی دیوارها کاشی کاری شده و سقف آن اندود گچ می باشد. مغازه موصوف دارای انشعابات آب و برق اختصاصی می باشد .لازم به ذکر است مغازه مذکور در زمان بازدید تعطیل و فاقد هرگونه فعالیت کسبی مشاهده گردید.

ج)نظریه کارشناسی:با توجه به بازدید به عمل آمده مشاهدات عینی و تحقیقات محلی و موقعیت قرار گیری ملک و نظر به اینکه مغازه مذکور در چند سال گذشته فاقد فعالیت کسبی بوده و نیز در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در تعیین سرقفلی ،ارزش کل شش دانگ یک باب مغازه واقع در طبقه همکف ساختمان دو طبقه دارای اسکلت فلزی و سقف طاق ضربی با قدمت بیش از 40 سال بابعاد (5/35 *2/9 )متر مربع به ارتفاع مفید 4 متر یک دهنه بر خیابان اصلی و بالکن (بابعاد2/9 *2/5 )متر مربع به ارتفاع 1/70 متر مربع به شرح موصوف ،صرفنظر از احراز مالکیت و انتساب آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی و هرگونه بدهی به اشخاص و ارگان ها و ادارات با وضعیت موجود و فارغ از هرگونه معارض و مانع در انتقال سند و تحویل ملک و بهره برداری به ماخذ قیمت روز جمعا مبلغ 29/000/000/000 ریال (بیست و نه میلیارد ریال )معادل دو میلیاردو نهصد میلیون تومان ارزیابی و اعلام می گردد.

باتوجه به مراتب فوق الذکر وقت مزایده مورخ 1400/12/01 ازساعت13/00 الی13/30 تعیین ومحل برگزاری مزایده در واحد اجرای احکام متمرکز مجتمع قضایی شهید مدنی واقع در تهران ،خیابان ایرانشهر شمالی نرسیده به پل کریمخان نبش کوچه ملکیان میباشد.شخصی که درجلسه مزایده بالاترین قیمت رانقدا پیشنهاد نمایند بعنوان برنده مزایده شناخته میشوند و ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس ونقدا از برنده مزایده اخذ وسپس بحساب سپرده 2171299079005 مجتمع قضایی شهید مدنی نزد بانک ملی ایران شعبه کریمخان کد 168 واریز میگرددوخریدار موظف است باقیمانده ثمن مورد مزایده را ظرف حداکثر یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید. درغیر اینصورت بدوا هزینه های انجام شده از سپرده واریزی کسر والباقی بنفع دولت ضبط میگردد.ضمنا در راستای ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی خریدار مزایده بعنوان مالک مشاعی به دفتر اسناد رسمی معرفی میگردد.

دادورزاجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدنی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/12/01