سرقفلی یک باب غرفه به نشانی نسیم شهر پایانه حمل و نقل باری

46000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980210501082
شماره آگهی:
140191460000546034
شعبه صادر کننده:
شعبه نيابت دادگستري شهرستان بهارستان
تاریخ صدور:
1401/10/17
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده

در خصوص پرونده 0100020 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهارستان محکوم علیه شرکت حمل و نقل جهانگیر باربا عاملیت علی صیادی اسکوئی محکوم است برابر نیابت واصله در حق محکوم لهم آقای حمید فراهانی و سینا مرادی پیام و یوسفعلی مرادی پیام و خانم سمیه هاشمی که توسط کارشناس منتخب دادگاه ارزیابی گردیده است که قرار مزایده اموال توقیفی ذیل به تاریخ 1401/11/9روز یکشنبه ساعت 9 الی 9:30 درمحل مزایده به نشانی نسیم شهر میدان هفت تیر دادگستری شهرستان بهارستان دفتراجرای احکام مدنی برگزارمی گرددعلیهذا افرادی که مایل به شرکت درمزایده می باشند می توانند درتاریخ فوق الذکر مراجعه وفرد یاافرادی که بالاترین قیمت راپیشنهاد دهند به عنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد:

مورد مزایده عبارت است از سرقفلی یک باب غرفه به نشانی نسیم شهر پایانه حمل و نقل باری تهران طبقه اول غرفه 288(حمل و نقل جهانگیر بار) واقع در راهرو شمالی طبقه اول با ارتفاع حدود 3،20 و با اسکلت فلزی احداث شده و مشتمل بر دو اتاق + سالن و آبدارخانه بوده و کف سرامیک و دیواره با پوشش نقاشی- درب شیشه سکوریت میباشد و با شغل صدور بارنامه فعال میباشد.

ارزش شش دانگ سرقفلی ملک موصوف معادل 46/000/000/000ریال معادل چهار میلیارد و ششصد میلیون تومان بر آورد شده است.

ماده129قانون اجرای احکام مدنی: ده درصد پیشنهادی نقدا ازبرنده مزایده أخذ ونامبرده مکلف است ظرف یکماه ازتاریخ مزایده باقیمانده ثمن مورد معامله رابه صندوق دولت تودیع نماید درغیراینصورت ده درصد وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد متقاضیان میتوانند پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجراء مراجعه نمایند تاترتیب بازدید آنان ازمحل مزایده داده شود./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/9