سرقفلی یکواحد تجاری خيابان پيروزي

4100000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920000958170
شماره آگهی:
140168460000559021
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران
تاریخ صدور:
1401/10/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غير منقول

به موجب دادنامه شماره 140068390018654397مورخ 1400/12/21 صادره از شعبه 91 دادگاه عمومي حقوقي تهران که طي پرونده اجرائي به کلاسه 0100761/ج خوهان خانم نسیم کریمیان با وکالت اقای مجتبی جانی خلیلی و خواندگان خانم زهرا هارونی علی پور و اقای حبیب اله کریمیان و اقای محمد رضا کریمیان مبني بر دستور فروش ملک مشاعي چهاردانگ مشاع از ششدانگ سرقفلی یکواحد تجاری با پلاک ثبتی 1597 اصلی بخش 9 تهران بخش 7 تهران به نشانی تهران خيابان پيروزي خيابان پنجم نيروي هوايي كوچه27 /5 پلاك9 و تقسيم وجه حاصل از فروش بين طرفين به نسبت سهام آنان که توسط کارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف وارزيابي ميگردد

طبق مندرجات تصوير سند اجاره شماره153355مورخ24 /12 /1395دفترخانه153تهران و نيز طبق مندرجات تصوير سند صلح سرقفلي شماره153356مورخ24 /12 /1395دفترخانه153تهران، مورد ارزيابي شامل سهمي آقاي نادر كريميان از سرقفلي ملك تجاري پلاك ثبتي1597 اصلي بخش9تهران به ميزان چهار دانگ مشاع از ششدانگ مي باشد كه در سند صلح مزبور بصورت12مترمربع عرصه مغازه و12مترمربع اعيان مغازه و 8مترمربع زيرزمين و32مترمربع طبقه فوقاني با حدود اربعه شمالاً بطول90 /4متر به ملك مجاور و شرقاً بطولهاي40 /3متر و60 /2متر به ملك مجاور و جنوباً بطول10 /3متر به كوچه و غرباً بطول40 /3متر و60 /2متر به ملك مجاور ذكر شده است.

 طبق مندرجات تصوير سند اجاره شماره153355مورخ24 /12 /1395دفترخانه153تهران و نيز طبق مندرجات تصوير سند صلح سرقفلي شماره153356مورخ24 /12 /1395دفترخانه153تهران، مورد ارزيابي شامل سهمي آقاي نادر كريميان از سرقفلي ملك تجاري پلاك ثبتي1597 اصلي بخش9تهران به ميزان چهار دانگ مشاع از ششدانگ مي باشد كه در سند صلح مزبور بصورت12مترمربع عرصه مغازه و12مترمربع اعيان مغازه و 8مترمربع زيرزمين و32مترمربع طبقه فوقاني با حدود اربعه شمالاً بطول90 /4متر به ملك مجاور و شرقاً بطولهاي40 /3متر و60 /2متر به ملك مجاور و جنوباً بطول10 /3متر به كوچه و غرباً بطول40 /3متر و60 /2متر به ملك مجاور ذكر شده است.

لازم به ذكر است كه در اسناد مزبور به اشتباه پلاك1596 اصلي ذكر گرديده كه به موجب سند اقرار شماره153642مورخ24 /2 /1396دفترخانه153تهران پلاك ثبتي صحيح ملك مزبور شماره1597 اصلي بخش9تهران اعلام شده است.

2-از نظر معاينه محلي:

طبق معاينه محلي انجام شده، ملك مورد ارزيابي شامل يكواحد تجاري بالاي35سال ساخت و بازسازي شده مي باشد كه با اسكلت نيمه فلزي در سه طبقه احداث گرديده، بنحويكه مساحت طبقه زيرزمين حدود10مترمربع و مساحت طبقه همكف با اختلاف سطح در جبهه جلو همكف حدود12مترمربع و ارتفاع سقف حدود5 /2متر و در جبهه عقب همكف حدود15مترمربع با ارتفاع سقف حدود5 /3متر و مساحت طبقه اول نيز در كل سطح طبقه همكف مي باشد. همچنين بر مغازه در طبقه همكف حدود5 /2متر بوده و داراي درب شيشه اي تمام رخ سكوريت با كركره محافظ برقي بوده و داراي كفپوشهاي سنگ و سراميك و پوشش بدنه سنگ و كنيتكس و داراي انشعابات شهري بوده و ورودي طبقه اول بصورت مستقل از درب طبقه همكف مي باشد.

3-از نظر گواهي حصر وراثت:

طبق مندرجات گواهي حصر وراثت دادنامه شماره9901411مورخ6 /8 /1399صادره از شعبه17شوراي حل اختلاف شماره13تهران، آقاي نادر كريميان فوت نموده و وراث حين فوت ايشان شامل پدر(آقاي حبيب اله كريميان) و مادر(خانم زهرا هاروني عليپور) و يك پسر(آقاي محمدرضا كريميان) و يك دختر(خانم نسيم كريميان) ذكر شده است.

باتوجه به مطالب فوق الذكر، نظريه كارشناسي به شرح ذيل تقديم حضور مي گردد.

نظريه كارشناسي:

باتوجه به قيمت روز املاك مشابه و درحال نقل و انتقال در موقعيت مغازه مورد نظر با پلاك ثبتي1597 اصلي بخش9تهران طبق مشخصات ذكر شده در متن گزارش و باتوجه به كاربري تجاري،كيفيت و قدمت ساخت و امكانات مربوطه، ارزش پايه سهمي مرحوم نادر كريميان به ميزان چهاردانگ مشاع از ششدانگ سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت مغازه مورد ارزيابي باكليه منضمات و با كليه حقوق مكتسبه(بدون لحاظ ملكيت عرصه و اعيان) صرفنظر از بدهي هاي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي و درصورت اصالت اسناد و امكان انتقال به غير، دركل برابر چهار ميليارد و يكصد ميليون تومان(4.100.000.000تومان) ارزيابي مي گردد.

لازم به ذكر است كه در اسناد مزبور به اشتباه پلاك1596 اصلي ذكر گرديده كه به موجب سند اقرار شماره153642مورخ24 /2 /1396دفترخانه153تهران پلاك ثبتي صحيح ملك مزبور شماره1597 اصلي بخش9تهران اعلام شده است.

 2-از نظر معاينه محلي:

 طبق معاينه محلي انجام شده، ملك مورد ارزيابي شامل يكواحد تجاري بالاي35سال ساخت و بازسازي شده مي باشد كه با اسكلت نيمه فلزي در سه طبقه احداث گرديده، بنحويكه مساحت طبقه زيرزمين حدود10مترمربع و مساحت طبقه همكف با اختلاف سطح در جبهه جلو همكف حدود12مترمربع و ارتفاع سقف حدود5 /2متر و در جبهه عقب همكف حدود15مترمربع با ارتفاع سقف حدود5 /3متر و مساحت طبقه اول نيز در كل سطح طبقه همكف مي باشد. همچنين بر مغازه در طبقه همكف حدود5 /2متر بوده و داراي درب شيشه اي تمام رخ سكوريت با كركره محافظ برقي بوده و داراي كفپوشهاي سنگ و سراميك و پوشش بدنه سنگ و كنيتكس و داراي انشعابات شهري بوده و ورودي طبقه اول بصورت مستقل از درب طبقه همكف مي باشد.

 3-از نظر گواهي حصر وراثت:

 طبق مندرجات گواهي حصر وراثت دادنامه شماره9901411مورخ6 /8 /1399صادره از شعبه17شوراي حل اختلاف شماره13تهران، آقاي نادر كريميان فوت نموده و وراث حين فوت ايشان شامل پدر(آقاي حبيب اله كريميان) و مادر(خانم زهرا هاروني عليپور) و يك پسر(آقاي محمدرضا كريميان) و يك دختر(خانم نسيم كريميان) ذكر شده است.

 باتوجه به مطالب فوق الذكر، نظريه كارشناسي به شرح ذيل تقديم حضور مي گردد.

 نظريه كارشناسي:

 باتوجه به قيمت روز املاك مشابه و درحال نقل و انتقال در موقعيت مغازه مورد نظر با پلاك ثبتي1597 اصلي بخش9تهران طبق مشخصات ذكر شده در متن گزارش و باتوجه به كاربري تجاري،كيفيت و قدمت ساخت و امكانات مربوطه، ارزش پايه سهمي مرحوم نادر كريميان به ميزان چهاردانگ مشاع از ششدانگ سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت مغازه مورد ارزيابي باكليه منضمات و با كليه حقوق مكتسبه(بدون لحاظ ملكيت عرصه و اعيان) صرفنظر از بدهي هاي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي و درصورت اصالت اسناد و امكان انتقال به غير، دركل برابر چهار ميليارد و يكصد ميليون تومان(4.100.000.000تومان) ارزيابي مي گردد.

که مقرر گرديده که در روز دوشنبه مورخ 1401/10/26 راس ساعت 10 صبح در دفتر اجراي احکام مدني مجتمع قضائي شهيد مدرس بنشاني حکيميه سازمان آب خ امام حسين عليه السلام مجتمع قضائي شهيد مدرس طبقه 4 واحد اجراي احکام مدني ملک فوق از طريق مزايده بفروش برسد.طالبين مي توانند 5 روز قبل از مزايده از ملك بازديد و در وقت مزايده شركت نمايند. مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و به کساني که بالا ترين قيمت را پيشنهاد دهند فروخته ميشود و بلافاصله 10درصد آن از برنده مزايده که می باست قبلا به حساب سپرده مجتمع قضائی شهید مدرس به شماره 2171299039007 نزد بانک ملی شعبه تهران نو واریز کرد ه باشند اخذ خواهد شد و الباقي آنرا از تاريخ مزايده ظرف يکماه مي بايست پرداخت نمايد در غير اين صورت پس از کسر هزينه هاي اجرائي10درصد بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد و مزايده باطل مي گردد.لازم به ذکر است شرط حضور در مزایده در دست داشتن قبض 10 درصد پایه کارشناسی می باشد که متقاضیان می توانند روز از قبل از مزایده در دفتر اجرا حاضر و نسبت به واریز 10 درصد اقدام نمایند در غیر این صورت در روز و ساعت مزایده جهت واریز 10 درصد قیمت پایه مزایده در صورت قطع بودن سیستم قضائی این واحد اجرا هیچ مسولیتی در این مورد نخواهد داشت

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/26