سرقفلی یکباب مغازه تجاری

32800000000

توضیحات

9609980708400437

140012460000187093
شعبه سوم اجراي احكام خانواده شيراز ( اجراي احكام هشتم سابق)

1400/08/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده

بموجب پرونده اجرایی کلاسه 970085دادورزی سوم اجرای احکام خانواده شیراز محکوم له خانم مرضیه ره جوتقاضای فروش اموال توقیفی  محکوم علیه مرحوم یعقوب بستگان که نوع و مشخصات آن بشرح ذیل می باشدبابت محکوم به(مهریه)از طریق مزایده و انتشار در سامانه آگهی الکترونیک قوه قضائیه را نموده به همین سبب در روز یکشنبه مورخ1400/9/21 ساعت11/30صبح الی12ظهردر محل اجرای احکام خانواده دادگستری شیراز مزایده برگزار خواهد شد.متقاضیان می توانند در مدت 5 روز قبل از تاریخ مزایده اموال را ملاحظه نمایند. قیمتی که در مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه کارشناسی رسمی دادگستری مبلغ 32/800/000/000ریال می باشد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بهاء را فی المجلس بعنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای اموال را ظرف مدت 7 روز از تاریخ مزایده پرداخت نماید.در صورت عدم پرداخت ما بقی اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.ضمنا شرکت کنندگان درمزایده بایدده درصد مبلغی که قادر به خرید مورد مزایده می باشنددر حساب بانکی خود داشته باشند.

مورد مزایده :

سرقفلی یکباب مغازه تجاری تحت پلاک ثبتی906/1بخش3شیرازبه مساحت حدود38مترمربع طبقه همکف به انضمام حدود10مترمربع بالکن باکاربری انباری باآشپزخانه وکف مغازه سرامیک  واقع درشیرازبلوارنصرغربی بین کوچه30و32کدپستی7147613375 

                                          دادورز شعبه 3اجرای احکام خانواده شیراز

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز یکشنبه مورخ1400/9/21 ساعت11/30صبح الی12ظهر