سرقفلی مغازه

9600000000

توضیحات

9909982168600207

140068460000510386
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران

1400/10/18

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائیه شماره 9909982168600207مورخ 99/4/21صادره از شعبه 83 دادگاه حقوقی تهران مطروحه در اجرای احکام متمرکز مجتمع قضایی شهید مدرس به کلاسه شماره9901360/ج له  اقای مصطفی بخشی  علیه  اقای مرتضی لاری  به محکومیت پرداخت مبلغ 23/200/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته ومبلغ 812/000/000ریال بعنوان هزینه دادرسی  در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 1/200/600/000ریال بابت نیم عشر دولتی که محکوم علیه تا کنون مبلغ 5/600/000/000ریال پرداختی داشته که تاریخ قطعیت دادنامه اعسار از پرداخت محکوم به 99/12/13می باشد که از پرداخت الباقی اقساط محکوم به استنکاف نموده ولذا  جهت اخذ محکوم به ارزیابی سرقفلی مغازه قطعه یک تفکیکی  پلاک ثبتی  از محکوم علیه به شماره 4483/149 واقع در بخش 7تهران به نشانی خیابان پیروزی ابتدای خیابان پرواز پلاک شهرداری 13مغازه طلا فروشی پیروزی  توقیف شده در دفترخانه 289تهران که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و به شرح ذیل توصیف اجمالی گردید ضمنا سرقفلی  به اندازه طلب فروخته خواهد شد.

مشخصات سند مالکیت:طبقمندرجات تصویر سند مالکیت تک برگی به شماره چاپی 037504سری ب سال 93بتاریخ ششم مهرماه 1393ملک ومحل ان عبارتست از عرصه واعیان مغازه (وضعیت خاص طلق )بشماره یکصد وچهل ونه فرعی از چهار هزارو چهارصد وهشتاد وسه اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز ومجزی شده از بیست وپنج فرعی از اصلی مذکور بخش 7تهران به مساحت 15/27مترمربع واقع در طبقه همکف شماره دفتر املاک 1252صفحه 538بشماره ثبت ملک 196515نوع ومیزان مالکیت شش دانگ عرصه واعیان نام مالک خانم خدیجه نعمتی فرزند علی باحدود اربعه ذکر شده در ظهر تصویر سند مالکیت مذکور بشرح شمالا به طول 4/90متر دیوار اشتراکی است شرقا به طول 3/15متر جنوبا به طول 4/80متر هردو قسمت دیوار اشتراکی با اپارتمان واقع در طبقه همکف غربا به طول 3/15متربه خیابان پرواز کف روی عرصه وسقف با کف فوقانی اشتراکی است محدودیت تذکر بازداشت سرقفلی به نفع بموجب شماره 9310112169400379مورخ 93/6/3صادره از دادرس شعبه 84 دادگاه عمومی تهران سابقه پلاک  پلاک فرعی 25طبق بخشنامه 23511تاریخ 91/3/3بعلت باقیمانده بشماره 149تغییر واستاندار سازی شد طبق مندرجات تصویر سند رسمی صلح سرقفلی بشماره 205495تاریخ 90/12/24دفترخانه شماره 289تهران مصالح اقای حسین عدل دوست با نمایندگی متصالح اقای مرتضی لاری مورد صلح کلیه حقوق متصوره مصالح نسبت به سرقفلی وسایر حقوق متصوره باستثنای حقوق صنفی وحق کسب وپیشه در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه واقع در همکف پلاک شماره 25فرعی از 4483 اصلی واقع در بخش 7تهران خارج دروازه دوشان تپه بموجب مندرجات تصویر سند رسمی صلح سرقفلی وحق کسب وپیشه وتجارت انتقال اجرائی بشماره 212628تاریخ 93/12/17دفترخانه شماره 289تهران مصالح اقای حسین عدل دوست با نمایندگی خانم سهیلا امیری نژاد متصالح اقای مرتضی لاری مورد مصالحه مغازه سهم مورد مصالحه دوسهم ازسه سهم پلاک اصلی 4483پلاک فرعی 25قطعه 1بخش 7تهران شرایط ومتون حقوقی کلیه حقوق متصوره مصالح نسبت به سرقفلی وسایر حقوق متصوره مصالح باستثنا حقوق صنفی در پلاک فوق الذکر براساس مندرجات تصویر سند رسمی صلح سرقفلی بشماره 213982تاریخ 94/11/18دفترخانه 289تهران اقای حسین عدل دوست متصالح اقای مرتضی لاری موضوع انتقال سرقفلی وحق کسب وپیشه وتجارت یک سهم ازسه سهم پلاک ثبتی شماره 149فرعی از 483اصلی واقع در بخش 7تهران ملک تعرفه شده ومورد بازدید عبارتست از یکباب مغازه یکدهانه واقع در طبقه همکف ساختمان قدیمی دوطبقه با عمر بیش از حدودا 45سل داخل ان تعمیر وباز سازی شده بانمای سنگ کاری که در ادرس فوق واقع شده است عرصه ملک ومغازه با موقعیت شرقی نسبت به گذر موجود غربی خیابان پرواز واقع شده است پوشش کف مغازه سرامیک فرش بدنه دیوارها بصورت روکوب از صفحات ام دی اف دارای سقف کاذب وبترین شیشه خور با کرکره فلزی ارتفاع ان حدود 3 متر ملاحظه شد وسیستم سرمایش مغازه کولر گازی اسپیلت سیستم گرمایش گاز دارای انشعابات برق مستقل وانشعاب اب وگاز مشترک بود در زمان بازدید محل دایر وفعال با شغل طلا فروشی مورد بهره برداری حسب اظهااقای لاری برادر محکوم علیه قرار داشت با توجه به مساحت وموقعیت دهنه وارتفاع کاربری تجاری سوابق اسناد صلح سرقفلی 

ارزش روز شش دانگ فقط سرقفلی مغازه با مشخصات توصیفی بدون در نظر گرفتن ارزش شش دانک ملکیت وبدون احتساب هرگونه بدهی به اشخاص حقیقی ومالکین ومستاجرین به ادارات ارزش شش دانگ سرقفلی مغازه فوق الذکر 9/600/000/000ریال براورد گردیده

بنابراین مقرر است سرفلی مغازه فوق د ر تاریخ 1400/11/8 یکشنبه ساعت 10 الی 11 صبح در اتاق مزایده در طبقه چهارم مجتمع قضایی شهید مدرس واقع در حکیمیه خیابان نشوه سازمان آب کوی امام حسین علیه السلام به فروش میرسد مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و اشخاصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی نقدا و فی المجلس از برنده مزایده دریافت خواهد شد و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده اخذ خواهد شد در غیر این صورت مزایده باطل و به وقت دیگری موکول خواهد شد و مبلغ ده درصد پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت  ضبط خواهد شد طالبین در صورت تمایل میتوانند پنج روز قبل از حلول مزایده نسبت به بازدید آنان از مورد مزایده داده شود .در ضمن سرقفلی مفازه فوق الذکر  پلاک مذکور به ازای طلب به فروش خواهد رسید.

 دادورز اجرای احکام متمرکز مجتمع قضایی شهید مدرس

رضا فعال1400/10/18

اطلاعات بیشتر

مهلت

د ر تاریخ 1400/11/8 یکشنبه ساعت 10 الی 11 صبح